Anker, Carsten Tank BREV TIL: Konow, August FRA: Anker, Carsten Tank (1815-04-29)

12.

I en Skrivelse af 29. April 1815 til Konsnl Konow anfører han bl. a.:

Mit Forslag om Garanti og om Konservatores var vel ikke saa uklogt. Men det blev lagt paa Hylden som let Produkt af en patriotisk Sværmer!

Vor elskede Prins Christian, som jeg med Harme erfarer nu bagtales i Norge, især i Christiania, er ikke reist og reiser ikketil Wien. Han skal d. 22. i næste Maaned holde Bryllup paa Augustenborg med Prinsesse Caroline, det elskværdigste og bedst opdragne Fruentimmer, man kjender. H. K. Høihed skriver, at s. 652han nu ingen anden Gjenstand har end huslig Lyksalighed. Han havde en større uden ringeste Hensyn til eget Navn og Fordel. Den mislykkedes, og efter Sedvane blev han miskjendt af alle dem, der dommer efter Udfaldet.

Aldrig skal jeg ophøre at være hans Person hengiven, i hvor megen Unaacle dette end skulde paaføre mig. Ogsaa jeg har den Ære at miskjendes og at være forladt af mine Landsmænd. Dog dette er kuns en Bagatel.

Det vil gjøre Dem ondt, at vor Trælast er her ikke mere afsættelig. Her er kommen for min Regning en Ladning af 15000 Planker, som ligeledes er oplagt!