Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1812-12-23)

44.

Eidsvoldd. 23. Decbr. 1812.

[I Chifre:] Mig vitterligt er endnu ikke en eneste Ladning med Korn ankommen til Christiania. Dette interesserer mig i høieste Grad, og jeg lader efterspørge næsten hver Postdag. Igaar fik jeg Brev fra Christiania, skrevet d. 19. Decbr., hvori man melder mig, at den første Kornladning var kommen ti Mile nær Christiania og bestod af 1230 Tdr. Byg og 500 Tdr. Havre. Man har forsikret mig, at adskillige Ladninger er frivillige gaaede over til Gothenborg. Egennytte fordærver hver Dag mere og mere Nationen. Dersom man ikke vil væere streng og bringe nogle Forbrydere paa Skafottet, nytter ingen Love. — Jeg har ei villet bedrøve D. K. H.s Hjerte med Beskrivelse af Landets Tilstand, da der jo endnu er et Hjælpemiddel: Fred, og det synes man ikke at have præpareret sig Adgang til.

Gaar det Napoleon fremdeles ilde, bliver Rusland vel ogsaa utaalelig, og Sverige kunde spille os Puds endog uden Englands Villie.

s. 606Man bør slaaes uden Had og alliere sig uden at elske eller slavebindes.

Naar Elskende kan forsones, og Egtefæller kan skilles, saa kan vel Stater gjøre det samme!

W[edel] og Knuth, især W., skal være forbitrede over Thygesons Udnævnelse. W. har havt Hensigter, som vilde bringe ham paa Skafottet, hvis de var bekjendte.

„Faar de Allierede Skrub, saa bliver Holsten deres Retræte“. Denne D. K. Høiheds Bemerkning er overmaade grundet. Det kjære Holsten skal forsvares og Sjælland blottes, og da kunde de Engelske maaske foretage noget mod Sjælland. Norge frygter jeg mindre for.

Her i Landet er intet foretaget i Anledning af Universitetsfesten. Modet er meget faldet paa Vennerne i Christiania og over hele Landet. Wolff og Dorvilles Fallit og vor ulykkelige Kornhøst har nedslaaet os alle.

Prinsessen [Charlotte Frederikke] finder en Slags Trøst i at ytre sig for mig. Hun nævner, at Prins Christian skal formæle sig, men med mere Ro. Elle se dit brouillé avec sa famille. [Hun siger at have lagt sig ud med sin Familie.] Og dette er i mere end en Henseende meget ilde.

For en Tid siden behagede det D. K. H. som Præses i Kommissionen for Kunstakademiet naadigst at æske mine Tanker betræffende denne kongelige Indretning. Grid dette Dokument kunde bruges!

Gud velsigne D. K. H. Med Troskab, til Døden opofret,

C. Anker.