Anker, Carsten Tank BREV TIL: Aall, Niels FRA: Anker, Carsten Tank (1814-10-05)

52.

[Ordret]

Londond. 5. Oktbr. 1814.

Til

Hr. Statsraad Niels Aal.

Allerhøistærede Ven. Netop i Formiddag modtog jeg under Bookes et Hornemans Kuvert Duplikater af Hs. Majestæts s. 525Depecher af 2. og 6. f. M.; men jeg ved ikke, med hvilken Leilighed de er ankomne.

Hvør høiligen maa jeg ikke beklage at være holdt i saadan Uvidenhed angaaende Tildragelserne i Fædrenelandet. Med Originalerne af nysnævnte Depeche fulgte Bladet Tiden indtil 29. Aug. Blandt disse finder jeg et, der indeholder Publikationen betræffende Overdragelsen fra H. M. Kongen af Statsstyrelsen til Statsraadet. I Mangel af denne Underretning havde jeg været ganske uvidende om en saa høist væsentlig Foranstaltning. Kjæreste Ven, sørg for, at mig bliver meddelt alle de Underretninger, hvortil jeg saa høiligen trænger. Befal, at jeg i det mindste bliver tilstillet Aviserne.

I Anledning af denne Forandring maa jeg herefter vente mine Forholdsordres fra Statsraadet, og med Længsel imødeser jeg samme.

Jeg er overbevist, at Norges Skjæbne vil komme under alvorlig Betragtning ved den forestaaende Kongres i Wien. Jeg bar i denne Anledning ytret mine Tanker til H. M. Kongen, og da mine officielle Depecher naturligvis vil vorde overleverede til Statsraadet, saa er det overflødigt atigjentage dem. Jeg mangler endnu fuld Vished, om og hvorvidt min Nærværelse i AVien kunde vorde gavnlig.' Saavidt jeg endnu ved, tror jeg det for at kunne opnaa Englands og Ruslands Graranti for Norges Konstitution, forudsat, at Nationen ved dets Repræsentanter paa Stortinget samtykker i Foreningen. Jeg maa altsaa henstille til Statsraadet, om det ikke var tjenligt uopholdelig at sende mig en lovformelig Fuldmagt til at foretage denne Reise og der paa Statsraadets Vegne at drive denne Underhandling og slutte de provisoriske Konventioner, som Omstændighederne fordrede og gav Anledning til. Statsraadets Instruks venter jeg i saa Tilfælde, formodentlig forfattet i de Chifre, som jeg modtog af Kongen ved min Afreise. Men det bliver nok fornødent, at Statsraadet overlader til mig: enten at foretage denne Reise eller ikke — i Overensstemmelse med de Omstændigheder, som jeg imidlertid kan have bragt i Erfaring.

s. 526Hr. Ven. indser nok, at lier ingen Tid er at tabe, og at, i Tilfælde Statsraadet ønsker denne Reise, da maa de fornødne Remisser og Kreditiver med det sarnme sendes mig.

Lev altid ved

C. Anker.

P. S. Betænk, kjæreste Ven, vi skriver idag d. 5., og d. 8. forfalder den tredie Termin, og endnu til dette Øieblik savner jeg Remisse, ikke alene til denne, men endog til den anden [Termin].

Skulde H. M. Kongen have forladt Norge, som Aviserne igjentagne Grange paastaar, da maatte Statsraadet behage at aabne min Depeche til ham og anse samme som skreven til Statsraadet selv. Det Private til Hs. Majestæt ønsker jeg ham derimod tilstillet uaabnet.