Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1815-08-11)

22.

Under 11. Aug. 1815 sender han et Brev paa 2 a 3 Folioark til Christian Frederik, hvori han omtaler Keiser Napoleons Afreise til St. Helena og fremsætter sine Betragtninger i den Anledning. Tilsidst siger han Prinsen et hjerteligt Farvel fra London.

[Den 6. Septbr. 1815, efter omtrent 171/2 Maaneds Ophold i London, forlod Carsten Anker denne By, hvor han mandelig havde kjæmpet for Norges Sag, og begav sig til Eidsvold, hvorhen han kom den 11. Septbr.

Brevvekslingen mellem disse 2 Mænd, der trods en Aldersforskjel af 39 Aar havde sluttet sig saa nær til hinanden, hoved-s. 663sagelig paa Grand af deres fælles Kjærlighed til Norge og dets Frihed, varede helt til C. A.s Død.]