Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1815-05-23)

14.

Under 23. Mai s. A. sender C. A. Prins Christian Frederik et vidtløftigt politisk Brev. I Slutningen af dette omtaler han et paatænkt Salg af Eidsvoldsbygningen. „Jeg fik det Indfald,“ skriver han, „at tilbyde Kronprinsen Kjøbet af Eidsvolds Hus med Møbler, Mineralsamling, Malerier og omliggende Grunde paa den søndre Side af Elven og forlangte derfor 150 000 Rdr. sv. Banko mod at betale nogle Afgifter etc.“

Derpaa fortæller han, at Kronprinsen gik ind paa dette Forslag, men vilde, at C. A. straks skulde gaa som svensk og norsk Envoyé til Lissabon med Løfte om samme Stilling i Madrid efter de la Gardie. „Jeg nndslog mig for Envoyévæsenet,“ tilføier han, „og søgte paa en god Maade at faa denne Handel udsat, indtil jeg kommer hjem.“