Anker, Carsten Tank BREV TIL: Christian Frederik FRA: Anker, Carsten Tank (1815-04-18)

10.

Af et Brev til Christian Frederik af 18. April 1815 gjengives her ordret C. Ankers Udtalelse om Norges Konstitution af 17. Mai 1814.

Deres Kongelige Høihed beviser mig den Ære at forlange mine Tanker om Norges Konstitution:

Da D. K. H. kjender min Sandhed og Ulyst til mange Forsikringer, saa vil jeg derom kun sige, at den er et Slags Mesterverk, især naar man betænker, at saare faa af Norges Indbyggere har havt Leilighed til at tænke over Statsanliggender.

Jeg lægger den evige Sandhed til, at Norge skylder Dem alene, at man nu har en Konstitution. Jeg tror, jeg har sagt dette før, men jeg kan aldrig ophøre at bekræfte denne Sandhed.

s. 649Jeg havde ikke troet, at de Svenske nogensinde skulde have samtykket i denne Grundlov, uden at indflikke en eller anden tvetydig §, der kunde lede til de øvriges Underminering; men det forekommer mig klart, at Ponte-Corvo var saa forhippet paa denne Erobring, at han ikke vilde modsætte sig en eneste af Stortingets Paastande for at komme til en hastig Afgjørelse.

Imidlertid er der dog noget i de §§, der angaar Kommandoen af Krigsmagten, som kan misbruges, og jeg tvivler heller ikke om, at jo dette engang vil vorde Tilfældet.

Norge er bleven ilde gift, og det kunde vel engang hænde, at en Skilsmisse paafulgte. [Disse Ord i Chifre]. Jeg frygter kun for, at Stortinget vil efterhaanden vorde slet besat, og at Intrigørs, kjøbte af Sverige [i Chifre], vil kunne lede det til en farlig Føielighed.

I et Brev, jeg nylig fik fra Aal, siger han mig, at der til dette Storting er valgt mange Bønder, og han nærer alvorlig Frygt for Følgerne deraf. Han har slet ikke faaet at se min Depeche af 26. Septbr. til D. K. H., hvilket er mig ubegribeligt.

Hvor dristigt af Essen [i Chifre:] at tilbageholde et eneste Brev, adresseret til det samlede Statsraad! Aal beder mig meddele ham mit Forslag til Konservatores, hvorom jeg lod falde nogle Ord i min Brevveksling med ham, efterat han havde retireret sig. Om han, som udvalgt Repræsentant for Bratsberg Amt, vil fremkomme med et saadant Forslag, er vel uvist, men at det bliver forsilde, det tror jeg tilvisse. Imidlertid skal jeg opfylde hans Begjæring.

Det er slet ikke umuligt, at nærværende Krisis kunde frembringe vigtige Spørgsmaal. Dersom Stortinget er kjækt og modsætter sig Troppernes Udmarsch, da det aabenbart bliver en Anfaldskrig og ikke Forsvarskrig, og Ponte-Corvo imidlertid ved den nu siddende Rigsdag i Sverige udvirker de Svenskes Bifald til Deltagelse deri, da kommer han i en farlig Forlegenhed. Misundelse over Norge vil opstaa og Spørgsmaal da, om han vover at forlade Landet.

Maaske at Norge bliver da en Tilflugt for hans personlige Sikkerhed. [Denne Sætning i Chifre.]

s. 650Men jeg ophører ikke og skulde kjede D. K. H., om jeg nedskrev alle de Betænkeligheder, som gaar om i mit susende Hoved.

Efter et Par Maaneders Venten kom Baron Rehausen en Morgen ind til mig. Spøgende begyndte han med at bebreide mig, at jeg ikke havde været lios ham og sagde: „Vous m'avez abandonné, vous avez juré de ne pas venir me voir.“ [De har vendt Dem fra mig og høitidelig lovet Dem selv ikke at ville besøge mig.] Jeg kom let herfra ved at svare: „Je ne viens nulle part.“ [Jeg besøger ikke nogen.]

Derpaa leverede han mig et Brev fra Peder Anker og lod mig læse Grev Engestrøms originale Depeche.

De af mig paastaaede Vilkaar var da alle indvilgede med det Tillæg, at jeg kunde fortære min Pension ude af Landet. Her var altsaa ingen Udflugt mere mulig. Nogle Dage efter bragte jeg ham Eden, som bestod i 2 Linier: at være Konstitutionen og Kongen tro og lydig. Dette kan jeg med god Samvittighed holde.

Jeg fik igaaraftes Brev fra min Broder, at en god Hest koster fra 7 til 10 000 Rdr., og at afdøde Eliesons indskrænkede Efterladenskaber løb ved Auktion op til over 300 000 Rdr. d. C.

Da Baron Rehausen var hos mig, sagde han bl. a.: „Vos finances sont meilleurs que les notres.“ [Deres Pengeaffærer er i bedre Orden end vore.] Om dette er sandt, da er det en Skam og bærer Vidne om en ødsel Bestyrelse.

Hertuginden af Angoulême kom iforgaars til Plymouth.