Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-03-01)

3.

Til

Hr. Regjeringsraad Konferentsraad Anker.

Da jeg kjender Deres patriotiske Sindelag og varme Følelse for Kongeriget Norges Vel, saa har jeg ikke taget i Betænkning herved at udnævne Dem til Regjeringsraad i det under Regentskabet oprettede Regjeringsraad, hvorpaa De vil erholde formelig Bestalling.

Regentskabet i Norge, Christianiad. 1. Marts 1814.

Christian Frederik.

s. 7[Bestallingen, der er dateret 2. Marts, vedligger. Paa dens Fod staar anført:

Bestalling for Kongl. Dansk Konferentsraad Hr. Carsten Anker til at være Medlem af det for Riget Norge anordnede Regjeringsraad samt Chef for sammes 5. Departement.]