Christian Frederik BREV TIL: Anker, Carsten Tank FRA: Christian Frederik (1814-03-02)

Christiania
d. 2. Marts 1814.

6.

Min gode Anker.

Mit Brev idag er bleven opholdt ved Trykning af „Tiden" Nr. 71. Deres Broder er kommen til Byen idag og syntes aldeles ikke utilfreds med sit længere Ophold; han tager nd til Bogstad.

Fra Sverige har jeg intet senere hørt.

Idag udnævnes Regjeringsraadet, bestaaende af:

Haxthausen, 1. Departement.

Rosenkrantz, Rigsbanken.

Anker, 5. Departement.

Sommerhielm, 3. Departement.

Amtmand Collett, 2. Departement.

Niels Aal, 4. Departement.

Tank, Medlem af 1. Departement.

Embedsrangen er: 2. Klasse Nr. 4, over Greneralmajorerne.

Medlemmer af Komiteen for Oplysningsvæsenet er: Biskop Beck, Etatsraad Thygeson og Professor Sverdrup.

Kl. 31/2 kommer de samtlige til mig.

Nu ønsker jeg min Ven en lykkelig Reise.

s. 14Statsraad CARSTEN TANK, 1766—1832.

Statsraad NIELS AALL, 1770-1855.

Stiftamtmand EMANUEL THYGESON, 1770—1860.

s. 15Et Brev idetmindste faar De vel endnu fra mig, men afvent det ikke.

Velvilligst

Christian Frederik.

Til de Ordener, som i Tiden kunde indføres i Norge, ønsker jeg, at De i England paa anden Haand vilde bestille staalgraa, vatrede Baand med grøn Kant, Baandene af forskjellig Bredde, saavel til Storkors, Kommandør og Bidderbaand.

Det paa indlagte Seddel [anførte] anskaffes for Uldmanufakturen.

Jeg selv ønsker Eau de Lavande, grant Klæde til Opslager, fransk Sennep, Soya.

Christian Frederik.