Mindretalsforslag:

Mindretalsforslag:

§ 231 affattes således:

Om de Retshandlinger, der skulle foretages til Opnåelse af Forundersøgelsens Øjemed, tager dømmeren Beslutning, ordentligvis ifølge Andragende af Parterne, jfr. § 227. Det påhviler som følge heraf Politimesteren at ledsage sin Begjæring om Forundersøgelse med de fornødne nærmere Andragender om Indkaldelse af Vidner m. v. Ogsaa udenfor de Undtagelsestilfælde, hvor Statsanklageren påtaler for Undersøgelsesdømmeren, er han berettiget til at rette sådanne Andragender til denne.

Retshandlinger, om hvis Foretagelse Parterne ikke have andraget, kunne besluttes af dømmeren på Gmbedsvegne, naar han finder dem fornødne forøjemedet, navnlig i den Sigtedes Interesse.

Findes det, at et Andragende ikke kan tages til følge, afsiges Kjendelse.

I andre Tilfælde berammer dømmeren, efter at have modtaget Andragendet, et Retsmøde, til hvilket den Sigtede samt andre Personer, der ifølge dømmerens Beslutning skulle afhøres, blive at indkalde. Give Forhandlingerne i dette Anledning til nyt Retsmøde, træffer dømmeren Bestemmelse herom.

Afhørelse af Vidner, Syns- eller Skjønsmænd under Forundersøgelsen bør foregå uden flere eller længere Afbrydelser, end nødvendigt.

§ 234.

Uden Hensyn til, om -Retsmødet er offentligt eller ikke, have Parterne (jfr. § 227) ordentligvis Ret til at overvære og overensstemmende med Lovens Regler at deltage i Retshandlingerne under Forundersøgelsen. Samme Ret har Statsanklageren samt i de i § 44 2 det Stykke nævnte Tilfælde den Forsvarer, den Sigtede måtte benytte. Er den Sigtede fængslet, bør ban henbringes til det Sted, hvor Handlingen skal foregå, medmindre den finder Sted udenfor Underretskredsen og i saadan Afstand, at uforholdsmæssigt Besvær kan forudfees at følge deraf.

Undtagelse fra foranstående Regel finder Sted:

1) naar dømmeren finder Anledning til at anvende den ham efter § 83 1ste Stykke tilkommende Beføjelse mod nogen af de nævnte Personer;

2) den Sigtede kan midlertidig fjernes, naar der er Grund til at antage, at en uforbeholden Udtalelse af en Person, der afhøres, ellers ikke kan opnåes;

3) den Sigtede kan midlertidig udelukkes fra Deltagelse, naar der er Grund til at antage, at han vil modvirke Undersøgelsen på den i § 183 Nr. 3 omtalte Måde; har den Sigtede begjært Deltagelse, afsiges Kjendelse herom.

Har den Sigtede i Henhold til Reglerne under Nr. 1—3 været udelukket, bliver Retsbogen at oplæse for ham, naar Grunden til hans Udelukkelse er ophørt og i ethvert Fald inden Forundersøgelsens Slutning, forsåvidt han ej har unddraget sig forfølgning.

Fores Beviser under Forundersøgelsen for

at kunne benyttes ved Oplæsning under Hovedforhandlingen, skal den Sigtede være personlig tilstede, med mindre Sagen ingen Udsættelse tåler, dog at Reglerne under Nr. 1—3 finde Anvendelse.

§ 235.

Om Tid og Sted for Foretagelse af Retshandlingerne skal dømmeren forud betimelig underrette Parterne. Ligeledes bliver den Forsvarer, der måtte være beskikket, at underrette herom. I påtrængende Tilfælde kunne Retshandlingerne foretages, uden at den nævnte Meddelelse har fundet Sted. For Tilkaldelse af en Forsvarer, som den Sigtede overensstemmende med Reglen i § 44 2det Stykke vil benytte, har denne selv at sørge; der bør såvidt mulig indrømmes ham Tid hertil.

Udeblivelse af nogen til Mede Berettiget hindrer ikke Retshandlingens Foretagelse; dette gjælder også, naar en bestikket Forsvarer måtte forsomme at møde.

§ 236.

Politimesteren, Statsanklageren, den Sigtede og hans Forsvarer have Adgang til at gjøre sig bekjendt med Retsbøgerne angående de under Forundersøgelsen foretagne Retshandlinger, under Iagttagelse af de af dømmeren givne nærmere Bestemmelser. Dog kan dømmeren ved Kjendelse nægte den Sigtede og hans Forsvarer det, naar der er Grund til at befrygte Modvirken af Undersøgelsen på den i § 183 Nr. 3 ommeldte Måde; men i så Fald skal Gjennemfynet tilstedes inden Undersøgelsens Slutning.

Skal der i Anledning af en Retshandling under Forundersøgelsen beskikkes den Sigtede en offentlig Forsvarer, bør der såvidt mulig gives denne Lejlighed til forinden at gjøre sig bekjendt med Sagens Dokumenter.

§ 237.

Afhørelse af den Sigtede om Sigtelsen og Beviserne finder Sted overensstemmende med Reglerne i andet Afsnit, Kap. V. Gjentagen afhørelse finder kun Sted, naar ny fremkomne Beviser give Anledning dertil, eller på den Sigtedes Forlangende, eller naar Beviser fores til Benyttelse under Hovedforhandlingen.

Afhørelsen sker ved dømmeren; Politimesteren kan andrage på, at yderligere spørgsmål stilles til den Sigtede.

§ 238.

Som Vidner indkaldes under Forunderføgelsen alle Personer, hvis Forklaringer skjønnes nødvendige eller nyttige til Opnåelse af Underføgelsens Øjemed. Begjærer nogen af Parterne Personer indkaldte som Vidner, kan dømmeren fordre, at de Punkter i det Mindste i Almindelighed angives, angående hvilke de opgivne Personer skulle afhøres.

Vidner samt Syns- og Skjønsmænd afhøres af dømmeren (§ 143 jfr. § 159), Parterne kunne andrage på, at yderligere spørgsmål forelægges dem; dømmeren kan overlade til dem selv at stille disse.

§ 239.

Om Tvistepunkter, som opstå under Forundersøgelsen, samt om Indsigelser, der fremsættes af Vidner, Syns- eller Skjønsmænd, træffes Afgjørelsen af dømmeren ved Kjendelse.

§ 240.

Den påbegyndte Forundersøgelse standser, naar Statsanklageren begjærer det, fordi Sagen er indbragt for den dømmende Ret; Gjenpart af Anklageskriftet med Paitegning om dets Indlevering til den dømmende Ret bliver i så Fald at fremlægge.

Fremdeles standser Forundersøgelsen, naar forfølgning frafaldes (§§ 32 og 34). Erklæring om Frafald af forfølgning indgives enten skriftlig til dømmeren eller fremsættes mundtlig til Retsbogen. dømmeren træffer de fornødne Foranstaltninger med Hensyn til Ophøret af de Forholdsregler af varigere Karakter, som måtte være foranledigede ved Forfølgningen.

§ 241.

Statsanklagerens Beslutning om Frafald af forfølgning binder ikke den overordnede Myndighed; dog må Forfølgningens Fortsættelse efter den overordnede Myndigheds Be-

slutning finde Sted inden Udløbet af to Måneder, med Forbehold af Reglerne om en Straffesags Gjenoptagelse.

§ 242.

Fremkommer der under Forundersøgelsen Oplysning om Omstændigheder, ifølge hvilke Politimesteren skjønner, at der vil blive spørgsmål om at undlade Påtale i medfør af § 37, og som må antages at være Statsanklageren ubekjendte, meddeler han ham Underretning herom, ledsaget af fornøden Udskrift af Undersøgelsen. Indtil hans Beslutning inden en af dømmeren fastsat Frist indtræffer, foretages der kun sådanne Undersøgelseshandlinger, som ikke tåle Ophold.

§ 243.

Finder dømmeren, at Forundersøgelsen er såvidt fremmet, som dens Øjemed udkræver, tilstiller ban Statsanklageren Udskrift af Undersøgelsen og Tagens Aktstykker og opfordrer ham til, hvis han måtte ønske yderligere Foranstaltninger trufne fer Undersøgelsens Slutning, at fremkomme med sit Andragende desangående inden en af Domnieren fastsat Frist. Ogsaa til den Sigtede skal dømmeren gjøre Meddelelse om sin Hensigt at slutte Forundersøgelsen og rette en lignende Opfordring. Fremkommer intet sådant Andragende, eller forkastes det ved dømmerens Kjendelse, sluttes Forundersøgelsen, og Statsanklageren underrettes herom.

§ 244.

Gr Forunderføgelse under Et indledet mod en Perfon for flere Forbrydelser eller mod flere Personer, og det findes, at Undersøgelsen af en eller nogle Forbrydelser eller med Hensyn til enkelte Sigtede er fremmet såvidt, som Øjemedet udkræver, kan dømmeren på Andragende eller i Embeds medfør forsåvidt slutte undersøgelsen, dog i det Første Tilfælde kun, naar ingen af de Forbrydelser, hvis Undersøgelse ikke er moden til Slutning, antages at medføre en strengere Strafart.

Sluttes Forundersøgelsen for en eller

nogle af de Forbrydelser, for hvilke den samme Person er sigtet, kan Undersøgelsen af de andre Forbrydelser midlertidig hvile, indtil Afgjørelse for den eller de førstnævnte Forbrydelsers Vedkommende har fundet Sted, naar Statsanklageren forlanger det, og den Sigtede ikke fordrer Fortsættelse.

§ 245.

Inden Udløbet af 14 Dage efter modtagen Meddelelse om Forundersøgelsens Slutning skal Statsanklageren indlevere sit Anklageskrift til den dømmende Ret; sker dette ikke, ansees Forfølgningen for frafalden. Underretning om, at Anklageskriftet er indleveret, meddeles uopholdelig Undersøgelsesdommeren.

Kan der på Grund af en for en anden Forbrydelse rejst Anklage blive spørgsmål om at undlade Påtale i Henhold til §37 Nr. 2, er det tilstrækkeligt, at Statsanklageren inden den nævnte Frist meddeler Undersøgelsesdommeren, at han forbeholder sig Beslutning, indtil Afgjørelse af hin Anklage har fundet Sted. Fristen regnes i så Fald fra Udløbet af Påankefristen eller den endelige Dom. Fra dette Tidspunkt regnes også Fristen, naar den rejste Anklage afvises, fordi den hører for en anden Ret; skal Anklagen bringes for en anden Ret, fordi forenede Sager adskilles, regnes Fristen fra Rettens Beslutning herom. Finder Statsanklageren det nødvendigt at andrage på yderligere Undersøgelseshandlinger, inden Beslutning om Anklage tages, eller vil han indstille spørgsmålet, om An! lage skal finde Sted, til Overstatsanklageren, eller finder han Grund til at andrage på en Afvigelse fra Værnethingsreglerne, er det tilstrækkeligt, at han inden den nævnte Frist gjør de fornødne Skridt hos vedkommende Myndighed eller Domstol samt meddeler dømmeren dette. Forsåvidt da Sagens videre Fremme beror på Overstatsanklageren, forlænges Fristen en Uge; forsåvidt den beror på en Rets Afgjørelse eller Virksomhed, finder en Ugesfrist Sted, fra Meddelelsen om Afgjørelsen eller Virksomhedens Slutning at regne.

Undersøgelsesdommeren kan på Andragende af særegne Grunde indrømme Forlængelse af de ovenfor nævnte Frisker.

Indtil Anklage er rejst, eller de nævnte Frisker ere udløbne, ansees Sagen for anhængig for UndersøgelsesdOmmeren.

§ 246.

Indgives efter Forundersøgelsens Slutning Andragende om yderligere Undersøgelseshandlinger, skulle disse nøjagtig betegnes i Andragendet. Tages dette til følge, finde med Hensyn til den derved foranledigede Gjenoptagelse af Forundersøgelsen de ovenfor givne Regler Anvendelse.