I.

Om Besværing mod Undersøgelsesdommerens Kjendelser og Beslutninger.

§ 408.

Berettiget til Besværing er Enhver, som ved Undersøgelsesdommerens Handlinger eller Undladelser antager sig krænket i sine Rettigheder eller hindret i Opfyldelsen af sine Pligter.

§ 409.

Besværingsfrisken er ordentligvis 4. Uger.

Imod Kjendelser, ved hvilke det pålægges Vidner, Synsmænd eller andre Trediemænd mod deres Indsigelse at afgive Vidnesbyrd, foretage Syn eller Skjøn, fremkomme med Dokumenter eller Lignende, må Besværing iværksættes inden en Frist af 3 Dage. Samme Frist gjælder også for Besværing imod Kjendelser, ved hvilke Straf er pålagt. Besværing imod Kjendelser af sidstnævnte Art kan kun finde Sted under de Betingelser med Hensyn til Straffens Størrelse, som § 397 angiver.

Oprejsning mod Forsømmelse af Besværingsfristen kan gives efter Reglen i § 379.

§ 410.

Imod Kjendelser, som i Henhold til §§ 137 og 162 have pålagt et udeblevet Vidne eller Syns- eller Skjønsmand Straf, kan Besværing kun finde Sted, når Begjæring om Kjendelsens Ophævelse overensstemmende med § 138 forgjæves har været fremsat, og Fristen regnes fra Rettens Nægtelse at efterkomme Begjæringen. En lignende Regel gjælder med Hensyn til Kjendelser om Forbrydelse af Sikkerhedsstillelse (§ 193).

§ 411.

Besværingen iværksættes ved Anmeldelse til Undersøgelsesdommeren, skriftlig eller mundtlig til Retsbogen. Om Besværingen underretter Dommeren den eller dem, som måtte have retlig Interesse i Kjendelsens eller Beslutningens Opretholdelse.

§ 412.

Besværing imod de i § 409 2det Stykke ommeldte Beslutninger og Kjendelser hindrer deres Fuldbyrdelse, når den finder Sted inden den foreskrevne Frist. I andre Tilfælde medfører Besværing ikke Opsættelse af Beslutningens Udførelse; dog kan såvel Undersøgelsesdommeren selv som den Ret, til hvilken Besværingen sker, beslutte en sådan Opsættelse.

§ 413.

Er Besværing anmeldt, indsendes de fornødne Akter, eller, forsåvidt disse ikke kunne undværes, bekræftede Afskrifter samt fornøden Udskrift af Retsbogen til den Ret, til hvilken Besværingen sker; om fornødent findes, lader Undersøgelsesdommeren sin Erklæring medfølge.

I Løbet af en Uge fra Anmeldelsen eller fra Meddelelsen om samme til Modparten har den, som besværer sig, og Modparten Adgang til at indsende til den Ret, til hvilken Besværing er sket, skriftlige Udtalelser om Spørgsmålet. Senere indsendte Udtalelser kunne tages i Betragtning, når Afgjørelse ikke har fundet Sted. Den Sigtede, som er fængslet, kan fremsætte sin Erklæring mundtlig til Rets bogen for Undersøgelsesdommeren, som uopholdelig indsender fornøden Afskrift

Den Forsvarer, som måtte være beskikket, er pligtig til på Begjæring at være den Sigtede behjælpelig ved Fremsættelsen af de fornødne Anmeldelser og Erklæringer.

§ 414.

Førend Afgjørelse træffes, kan Retten efter sit Skjøn indhente yderligere Oplysninger eller Erklæringer, som og ved Undersøgelsesdommeren eller et Medlem af Landsretten lade afhøre Vidner m. V.

På Grundlag af de indsendte Akter, indkomme Udtalelser og Erklæringer samt indhentede Oplysninger træffer Retten snarest mulig Afgjørelse ved Kjendelse. Når særlige Grunde tale derfor, kan Retten på Andragende eller i Embeds Medfør anordne mundtlig Forhandling. Udebliver i så Fald den, der besværer sig, betragtes Besværingen som

frafalden; udebliver Modparten, er dette ikke til Hinder for, at Sagen påkjendes, efterat den Klagendes mundtlige Fremstilling er hørt.

Retten er i sin Afgjørelse ikke bunden ved Undersøgelsesdommerens Skjøn om det faktiske Grundlag.

Afgjørelsen meddeles uden Ophold alle Vedkommende.

§ 415.

Imod Landsrettens Afgjørelser i de heromhandlede Tilfælde kan i Reglen ikke yderligere Besværing finde Sted. Dog kan Højesteret undtagelsesvis tillade, at Spørgsmålet indbringes for samme (§ 108). Andragende herom må fremsættes inden 3 Dage fra Meddelelsen om Afgørelsen.

Tilstedes Besværing til Højesteret, finde ovenstående Regler Anvendelse med fornødne Lempelser.