III.

Om Beslaglæggelse af Ting, der kunne tjene til Bevis, m. V.

§ 125.

Findes ved Ransagning Ting. som lovlig kunne eftersøges ved en saadan, eller udleveres Ting i medfør af Bestemmelserne i dette Kapitels 2det Underafsnit, eller påtræffes ellers Ting. som skjønnes at have Betydning for Undersøgelsen, blive de at tage i Forvaring.

Medfører denne Forholdsregel Indgreb i en persons Rådighed, udkræve>? en Beslutning af Retten om Beslaglæggelse. Dog kan Politiet iværksætte en foreløbig Beslaglæggelse, men må da inden 24 Timer begjære Rettens Stadfæstelse.

Beslaglæggelse af et trykt Skrift kan alene finde Sted efter Retskendelse.

§ 126.

Over beslaglagte Ting affattes snarest mulig en nøjagtig skriftlig Fortegnelse. Tillige påtrykkes strax Embedssegl eller andet fyldestgjørende mærke; den, i hvis Værge Tingen var, kan vedføje yderligere mærke.

Den, i hvis værge Tingen var, er« holder på Forlangende et Modtagelsesbevis udfærdiget. Ved mærkets Aftagelse skal ban, forsåvidt det er muligt og kan ske uden Skade for Undersøgelsen, opfordres til at Være tilstede. Indeholde Papirer, som skulle beslaglægges, tillige Meddelelser, som ikke vedkomme Undersøgelsen, skal der såvidt mulig drages Omsorg for, at kun det Sagen Vedkommende forbliver ved Akterne i Original eller i bekræftet Gjenpart.

Udleveres private Dokumenter i medfør af § 121 2det Stykke eller Breve, andre Forsendelser eller Telegrammer i Henhold til §§ 122—124, skulle den eller de deri Interesserede underrettes herom, så snart det kan ske uden Skade for Undersøgelsen.

§ 127.

Er Øjemedet med en Beslaglæggelse opnået. eller viser det sig. at det ikke kan opnåes, skulle de beslaglagte Ting tilbagegives. Herom kan den i Tilbagegivelsen Interesserede æske Kjendelse.

Vilde en Beslaglæggelse udsætte en ikke sigtet Person for Tab. bliver Fritagelse for samme ordentligvis at indremme mod Løfte om at fremlægge Tingen på Anfordring; Sikkerhedsstillelse herfor kan kræves.

§ 128.

Ere uåbnede Breve eller andre lukkede Dokumenter beslaglagte, og det findes nødvendigt for undersøgelsens Skyld at komme til Kundskab om deres Indhold, besluttes og iværksættes Åbningen af dømmeren; herved blive såvidt mulig tvende Retsvidner at tilkalde, når Åbningen ikke sker under Hovedforband' lingen for en Landsret, eller en Retsskriver er tilstede. Den Vedkommende stal. forsåvidt det er muligt og kan ske uden Skade for Undersøgelsen, opfordres til at være tilstede.

Retten drager Omsorg for. at de af Posteller Telegrafvæsenet udleverede Forsendelser eller Telegrammer, hvis Indhold viser sig at virre uden Betydning for Undersøgelsen. eller den Del af Indholdet, som måtte vane Sagen uvedkommende, befordres videre efter Bestemmelsen.