Kapitel VI.

Kapitel VI.

Om den Sigtedes Forsvar.

§ 43.

Den, hvem Mistanke for en strafbar Handling rammer, ansees som sigtet, når Forfølgning er indledet mod ham for Undersøgelsesdommeren eller den dømmende Ret, eller den er forberedt ved Anholdelse eller lignende mod ham rettede Forholdsregler.

§ 44.

Når Anklage er rejst, har den Sigtede Ret til at benytte en af ham selv valgt Forsvarer til på sine Vegne at væretage sit Tarv under Retsmøderne eller til at bistå sig herved samt til Affattelse af Processkrifter. Rettens Formand kan tilstede, at flere Forsvarere medtages under Hovedforhandlingen for Landsretten, dog således at ordentligvis kun een af disse kan optræde på hvert enkelt af Forhandlingens Trin. Den Sigtede, som lader en Forsvarer handle for sig, er ikke udelukket fra selv tillige at tage Ordet til sit Forsvar.

Under Forundersøgelsen har den Sigtede Ret til at benytte en valgt Forsvarer til at fremsætte skriftlige Andragender til Dommeren og Besværing til højere Ret, ved Besigtigelser og Syns- eller Skønsforretninger, samt ved Afhørelse i de i § 49 nævnte Tilfælde.

Er den Sigtede ikke personlig myndig, er ans værge berettiget til at vælge ham en orfvarer.

§ 45.

Som Forsvarere i Henhold til § 44 kunne benyttes:

1) enhver til Mede i vedkommende Ret berettiget Sagforer samt ved Underretterne de andre mænd. der af Justitsministeren måtte virre antagne til at modtage Bestikkelse som offentlige Forsvarere.

2) Personer, som ere beslægtede eller be- svogrede med den Sigtede i den op- eller nedstigende Linie, hans Søskende, ægtefælle, værge. Kurator, Adoptiv- eller Plejeforældre, Adoptiv- eller Plejebørn, forudsat at de nævnte Personer ere personlig myndige og uberygtede. Den, der angiver at stå i et af de nævnte Forhold til den Sigtede, skal fore Bevis herfor, når og såsnart det af Retten forlanges.

Retten har ordentligvis at afvise Personer, der ikke ere berettigede til at møde som Forsvarere, samt at tilbagevise Processkrifter, der ere underskrevne af sådanne. Dog kan Rettens Formand eller vedkommende Underdømmer af særegne Grunde undtagelsesvis tilstede, at andre personlig myndige og uberygtede Personer end de ovenfor nævnte benyttes som Forsvarere under Hovedforhandlingen.

Personer, der ere indkaldte til at afhøres som Vidner eller Syns- eller Skjønsmænd i Sagen, kunne ikke Være Forsvarere, ej heller Personer, som ere begjærte indkaldte i den nævnte Egenskab, indtil Retten har truffet Afgørelse herom.

§ 46.

Virkningen i Straffesagen af Stillingen som valgt Forsvarer indtræder først, efter at Meddelelse er gjort til Retten om Valget. Når nogen Anden end de i § 45 Nr. 1 nævnte Personer i Egenstab af valgt Forsvarer optræder som handlende på den Sigtedes Vegne, skal derhos Bevis for Fuldmagten haves ved Hånden eller ledsage Processkriftet; tilstrække- ligt Bevis er den Sigtedes Erklæring til Rets. bogen eller en med Underskrift af ham og to Vitterlighedsvidner forsynet Erklæring. Mangler sådant Bevis, eller erklærer Nogen, der kan vælges til Forsvarer, at mangle Fuldmagt, men at handle i Forventning af den Sigtedes Billigelse, kan Retten tilstede ham at optræde,

under Fastsættelse af en kort Tid til Tilvejebringelse af Beviset eller Godkendelsen; på denne Måde forholdes også, når Retten måtte finde det nødvendigt at afkræve de i § 45 Nr. 1 nævnte Personer Bevis for Fuldmagt.

§ 47.

Den Sigtede, som er fængstet, har Ret til mundtligt og skriftligt Samkvem med sin valgte Forsvarer, dog sålænge Anklage ikke er rejst, kun under sådan Kontrol, som dømmeren finder fornøden. I Retsmøderne har den Sigtede Net til at rådslå med ham, forsåvidt ikke det Modsætte Mig er foreskrevet.

§ 48.

Når der i en Sag, som er indbragt for Landsretten, ikke er antaget en Sag« fører til Forsvarer, eller den antagne Sagfører udebliver, bliver i Embeds medfør en offentlig Forsvarer al bestikke, dersom enten Nævninger skulle medvirke ved Påkjendelsen, eller der kan opstå Spørgsmål om at lægge Beslag på den Sigtedes Formue i Henhold til § 197, såvelsom iøvrigt, når Rettens For« mand ikke efter Sagens Omstændigheder måtte skjønne retskyndig Bistand overflødig.

Er Anklage rejst for Underretten, og færegne Omstændigheder findes at gjøre retskyndig Bistand ønskelig, kan en offentlig Forsvarer beskikkes, ordentligvis dog kun på Begjæring. og når den Sigtedes Formuesforfatning er således beskaffen, at han ikke uden at savne det fornødne til sit og Families Underhold eller til Fortsættelse af sin Næringsdrift kan udrede Pederlag til en Sagfører.

Retshandlinger, som, efter at Anklage er rejst, finde Sted udenfor Hovedforhandlingen, har den beskikkede Forsvarer Ret til at deltage i; skal Handlingen foregå udenfor den Under« retskreds, i hvilken Forsvareren boer, bliver der på hans Begjæring at bestikke en særlig Forsvarer til at møde ved samme. Dog bør i påtrængende Tilfælde Retshandlingen ikke udsættes af Hensyn til foranstående Forskrift.

Imod Beslutninger, hvorefter Forsvarer beskikkes, haves intet Retsmiddel; imod Beslutninger, ved hvilke Forsvarers Bestikkelse nægtes, kan Besværing til højere Ret finde Sted.

§ 49.

Bestikkelse af en offentlig Forsvarer for den Sigtede finder fremdeles Sted under Betingelser, svarende til de i § 48 angivne, når under en Sags Behandling, førend Anklage er rejst, Forklaringer skulle afgives af Vidner eller Syns« eller Skjønsmænd, for at benyttes ved Oplæsning under Hovedforhandlingen, samt når Besigtigelse ved dømmeren eller under dømmerens Ledelse en Syns- eller skjønsforretning skal foretages under Forhold, der medføre Fare for, at Gjentagelse ikke senere vil kunne finde Sted. Dog bliver Retshandlingen ikke af denne Grund at udsætte, når det må befrygtes, at Beviset i så Fald kunde tabes.

§ 50.

Når Landsrettens Dom påankes, eller der i Anledning af Andragende om Tagens Gjenoplagelse skal finde mundtlig Forhandling Sted for højesteret, og Sagforer ikke er antagen eller ikke møder, beskikkes altid en offentlig Forsvarer til at optræde under Forhandlingen for højesteret.

Når Underrettens Dom påankes, eller der i Anledning af Andragende om Gjenoptagelse af en Sag, i hvilken Landsretten har afsagt Dom som følge af Påanke, skal finde mundtlig Forhandling Sted for Landsretten, bliver med Hensyn til Beskikkelse af en offentlig Forsvarer til at optræde for Landsretten Reglen i § 48 2det Stykke at følge. Denne finder fremdeles Anvendelse, når der i Anledning af Besværing undtagelsesvis skal finde mundtlig Forhandling Sted for Landsretten eller højesteret, samt når undtagelsesvis Påanke af Landsrettens Dom i anden Instants til højesteret tilstedes.

Når i Anledning af Andragende om Gjenoptagelse af en Sag, der er pådømt af Landsretten i Første Instants, mundtlig Forhandling skal sinde Sted for Landsretten, bliver offentlig Forsvarer at bestikke efter Reglerne i § 48 1ste Stykke.

§ 51.

Til at modtage Bestikkelse som offentlig Forsvarer antager Justitsministeren efter Overenskomst et tilstrækkeligt Antal af de til Mede i vedkommende Ret berettigede Sagførere, med

særligt Hensyn til den fortrinlige Adgang, der er indrømmet de af Kongen udnævnte Sagførere. Til at beskikkes som Forsvarere ved Underretten kunne også andre dertil egnede Mand antages af Justitsministeren, når Begrænsningen til Sagførere vilde medføre uforholdsmæssigt VesVær eller Bekostning.

Andre til Møde i vedkommende Ret berettigede Sagførere kunne beskikkes til offentlige Forsvarere, når den Sigtede begjærer det, og de ere villige til at overtage Forsværet uden noget Vederlag fra det Offentlige, samt når derhos ingen lovlig Hindring er forhånden.

§ 52.

Forsvareren beskikkes af vedkommende Rets Formand eller henholdsvis vedkommende Enkeltdømmer. Sagerne bør såvidt mulig fordeles mellem de antagne Forsvarere efter Omgang; ønsker den Sigtede en bestemt Person bestikket og oplyser, at denne er villig, er dømmeren berettiget til, og. når den Pågjældende tillige giver Afkald på Vederlag fra det Offentlige, pligtig til at bestikke denne uden Hensyn til den regelmæssige Omgang, forudsat at ingen lovlig Hindring er forhånden.

§ 53.

Til offentlig Forsvarer må Ingen bestik« kes, der selv er forurettet ved Forbrydelsen eller står i et sådant Forhold til den Forurettede eller dennes Rettergangsfuldmægtig i Sagen eller til Anklageren, som vilde udelukke en dømmer fra at handle i Sagen, eller der er kaldet til at forklare som Vidne, Syns- eller Skjøns« mand i Sagen eller har handlet i den som Anklager eller Rettergangsfuldmægtig for den Forurettede eller fom Politiembedsmand eller som dømmer eller i en anden Straffesag har været Forsvarer for en Sigtet, med hvis Interesse i Sagen den nu Sigtedes står i Strid.

Ere flere Personer sigtede under samme Sag, kan Forsvaret kun udføres af den samme Person, når de Sigtedes Interesser under Sagen ikke ere modstridende.

§ 54.

Beskikkelsen kan tilbagekaldet når det findes nødvendigt i Forsvarets Interesse, samt.

forsåvidt Sagen ikke derved forhales, efter Begjæring af den Sigtede på Grund af en senere truffen Overenskomst om det offentlige Forsvars Udførelse uden Vederlag af det Offentlige.

§ 55.

De offentlige Forsvarere ere Pligtige med Flid og Trostab at udfore de dem betroede Sager, at fremme dem med den Hurtighed, som Tilfældets Beskaffenhed tillader, at vise Retten skyldig Agtelse og at efterkomme de Pålæg, som Retten i medfør af nærværende Lov giver.

§ 56.

For Pligtovertrædelser i deres Hvervs Ud førelse pådrage de offentlige Forsvarere sig Ansvar efter Lovgivningens almindelige Forskrifter; Straffelovens 13de Kapitel er anvendeligt på dem.

Ansværet forfølges efter de almindelige Regler, forsåvidt ikke Andet er særlig hjemlet i nærværende Lov.

§ 57.

De den Sigtede for Forsvarets Skyld tillagte Rettigheder tilkomme også, indenfor Bestikkelsens Grænser, den offentlige Forsvarer, forsåvidt ikke Andet er særlig foreskrevet eller følger af Forholdets Natur. Til Foretagelse af de Handlinger, som den offentlige Forsvarer finder fornødne eller hensigtsmæssige til den Sigtedes Tarv, behøver han ikke dennes Samtykke.

Den offentlige Forsvarer har Ret til mundtligt og skriftligt Samkvem med den Sigtede, som er fængstet, uden Opsyn. Under Retsmøderne er han berettiget til at rådslå med den Sigtede, forsåvidt ikke det Modsætte særlig er foreskrevet.

§ 58.

De offentlige Forsvarere erholde Vederlag af det Offentlige for den enkelte Sag, forsåvidt Krav herpå ikke er frafaldet (jft. §§ 51 og 52). Retten fastsætter dette Vederlag efter Arbejdets Betydning og Omfang ved dømmen eller, når Forsvarerens Virksomhed er afsluttet.

§ 59.

Bestikkelse af en offentlig Forsvarer indflrænker ikke den Sigtedes Ret til selv at drage Omsorg for sit Forsvar.