I.

Om Ransagning efter synlige Bevismidler.

§ 112.

Ransagning af Hus, Gjemmer, Person og Papirer for at søge efter Spor af Forbrydelsen eller Ting, der kunne antages at Være tagne eller frembragte ved Forbrydelsen eller at have Været brugte eller bestemte til dens Udførelse, eller som iøvrigt kunne give umiddelbar Oplysning om Gjerningen eller den Eigtedes Forhold til denne, kan finde Sted hos den, der er mistænkt for en Forbrydelse, som det ifølge Lovens almindelige Regel tilkommer Statsanklageren at forfølge, naar Omstændighederne give Grund til at antage, at Ransagningen ikke vil Være frugtesløs. I Klasse med de ovenfor nævnte Ting stilles sådanne Ting, som ere undergivne Konfiskation.

Er der Mistanke om, at en blandt flere Personer er den Skyldige, men der mangler Grund til at mistænke nogen Enkelt af disse fremfor de Andre, kan saadan Ransagning ske hos alle de Pågjældende.

§ 113.

Hos Personer, der ikke ere mistænkte, kan Ransagning af Hus med det i § 112 angivne Formål og iøvrigt med de i den nævnte Paragraf angivne Begrænsninger finde Sted:

1) naar Forbrydelsen er begået i Huset, eller den Misternkte er pågreben i Huset eller har betrådt det, medens han forfulgtes på friske Spor;

2) naar der ifølge Husets Bestemmelse tilstedes Enhver Adgang til samme;

3) naar Ransagningen omfatter en Samling af Huse, som udgjor en By eller en støre, afgrænset Del af en By eller et Sogn.

§ 114.

Ransagning i detøjemed at eftersøge bestemte Spor af Forbrydelsen eller bestemte Ting, der kunne tjene til Bevis, kan i Anledning af en hvilkensomhelst Forbrydelse foretages såvel hos den Mistænkte som hos Andre, naar der er påviselig Grund til at antage, at det Efterssgte findes hos ham, men han forgjordes har været opfordret til at påvise eller udlevere det, i på« trængende Tilfælde også uden saadan forudgående Opfordring.

Er der påviselig Grund til at antage, at en blandt flere Personer bar det Eftersøgte -i sin Besiddelse, men Formodningen ikke er særlig rettet mod nogen Enkelt, kan Ransagning under Iagttagelse af foranstående Regel foretages hos alle de Pågjældende.

Fra ovenstående Bestemmelser ere undtagne skriftlige Meddelelser mellem den Sigtede og de i §§ 130 og 131 Nr. 2 nævnte Personer, naar der ikke er grundet Mistanke om Meddelagtigbed, og Meddelelserne ikke ere i Andres Værge.

§ 115.

Ransagningen kan ordentligvis kun finde Sted ifølge Retskjendelse, medmindre den Pågjældende udtrykkelig frafalder Krav herpå. Gjenpart af Kjendelsen meddeles den Pågjældende på Forlangende inden 24 Timer.

§ 116.

Kjendelsens Iværksættelse kan kan ved Politiet, dog kun i påtrængende Tilfælde ved dettes underordnede Betjente. Politiet forsynes med en Udskrift af Kjendelsen.

Naar Papirer skulle ransages, eller naar i Forbindelse med Ransagningen en Syns- og Skønsforretning under dømmerens Ledelse skal foretages på Stedet, skal Ransagningen ske ved dømmeren. Kan Ransagning af Papirer ikke ske på Stedet, kan dømmeren lade en foreløbig Beslaglæggelse foretage ved Politiet.

§ 117.

Undtagelsesvis kan Ransagning foretages af Politiet uden foregående Retskjendelse:

1) naar en Person eftersættes eller pågribes, som er truffen i Udførelsen af en Forbrydelse eller på friske Spor, og Omstændig-

hederne ikke tilstede at afvente en Retskjendelse,

2) samt ellers, naar Ransagningen har Hjemmel i § 114, og der er Fare for, at Øjemedet med Ransagningen kunde forspildes, hvis Retskjendelse forinden skulde erhverves.

Af Papirer kan dog ikke Ransagning finde Sted uden Retskjendelse, men kun en foreløbig Beslaglæggelse.

Har Ransagning eller forelsvig Beslaglæggelse fundet Sted i medfør af denne Paragraf hos en Mistænkt, imod hvem forfølgning ikke tidligere var begyndt, skal Sagens Behandling ved Retten foranlediges inden 24 Timer.

§ 118.

Ved Ransagninger blive såvidt muligt tvende uberygtede Mand at tiltage som Vidner. Enhver er pligtig til på Vedkommendes Opfordring at give Medfølge og ansees, naar han uden lovligt Forfald vægrer sig, med bøde fra 2—20 Kr.

§ 119.

Endvidere blive følgende Regler at iagttage:

Al den Skånsel og Varsomhed skal udvises ved Ransagningers Iværksættelse, som Øjemedet tilsteder.

Ved Nattetid bør Ransagninger kun foretages, når Øjemedets Opnåelse afhænger deraf.

Åbning med Magt af lukkede Adgange eller Gjemmer bør kun finde Sted. naar en Opfordring om at åbne har vist sig frugtesløs, eller der Ingen er tilstede, til hvem den kan rettes.

Personlig Ransagning af en Kvinde skal ske under tilbørligt Hensyn til, at Blufærdigbeden ikke krænkes, i fornødent Fald ved ær« bare Kvinder og da ikke i Overværelse af Mænd, medmindre en dermed forbunden Synsforretning udkræver det.

Den, hvis Hus. Gjemmer eller Papirer ransages, skal opfordres til at overvære Forretningen, eller hvis han er fraværende, et voxent Medlem af Familien, eller i Mangel deraf en Husfælle eller Nabo.

Rettens Kjendelse oplæses ved Forretningens Begyndelse; hvor ingen Kjendelse fore«

ligger, meddeles Øjemedet den Pågjældende eller den til Nærværelse Opfordrede.

Bliver en Ransagning uden Resultat, skal der på Forlangende meddeles den Pågjældende skriftlig Bevidnelse herom.