I.

Enkelte Værnething.

§ 60.

Enkeltstående Retshandlinger, om hvilke der bliver Spørgsmål, førend eller efter at Sag er begyndt, foretages i den Retskreds, hvor den Person boer eller opholder sig, eller hvor den Ting findes eller antages at vare, til hvilken Retshandlingen har Hensyn.

§ 61.

Straffesager forfølges ved de nedenfor an« førte Værnething. Reglerne herom sinde Anvendelse såvel med Hensyn til Forundersøgelsen som med Hensyn til Behandlingen ved den dømmende Ret.

§ 62.

Ved den Ret, i hvis Kreds Handlingen er foretagen, kunne alle i Kongeriget begåede Forbrydelser forfølges. Udkræves flere Handlinger til Forbrydelsens Begreb, er den Ret Værnething, i hvis Kreds den sidste af dem er foretagen. Udgjøre flere i forskjellige Retskredse foretagne strafbare Handlinger, som hver især vilde begrunde Værnething efter foranstående Regler, tilsammen een Forbrydelse, eller er en Forbrydelse begået på Grænsen af flere Retskredse, eller er det uvist, i hvilken af flere bestemte Retskredse en Forbrydelse er begået, kan Forfølgningen ske ved en hvilkensomhelst af de Retter, om hvilke der på Grund af de angivne Omstændigheder opstår Spørgsmål.

§ 63.

Som Gerningsstedets Værnething ved For« brydelser, der begåes udenfor Kongerigets Sø-

territorium ombord på dansk Skib eller af Personer, som høre til sådant Skib, ansees den Ret, til hvis Kreds Skibet ved sin Hjemkomst til Kongeriget ankommer for at losse eller lade.

§ 64.

Ved den Ret, i hvis Kreds den Sigtede boer, eller, hvis han ikke har Bolig i Riget, ved Forfølgningens Begyndelse opholder sig, eller, hvis han ikke findes i Riget, ved den Ret, i hvis Kreds han sidst havde Bolig eller opholdt sig, kunne forfølges:

1) de under de danske Domstoles Påkjendelse hørende Forbrydelser, som begåes udenfor Kongerigets Grænser;

2) de Forseelser, som det tilkommer Politimesteren at påtale (§ 35), uden Hensyn til, om de påtales af ham eller af Andre, samt de Handlinger, som påtales af Private i medfør af § 39;

3) andre Forbrydelser, når der mangler sådanne Oplysninger, som betinge Anvendelsen af § 62.

Danske i Udlandet ansætte, med Exterritorialitetsret forsynede Embedsmand og de til de danske Gesandtskaber i fremmede Stater hørende Personer ansees ved Anvendelsen af ovenstående Regel som havende Bolig i København, forsåvidt de ikke måtte have vedligeholdt Bolig noget andet Sted i Riget. Det Samme gjælder, indtil anderledes bestemmes, om danske Undersåtter, som ifølge traktatmæssige Bestemmelser ikke kunne sagsøges i det Land, hvor de have eller have havt Bopæl.

§ 65.

De i § 64 ommeldte Forbrydelser kunne også forfølges ved den Ret, i hvis Kreds den Sigtede i medfør af de om Anholdelse og Fængsling givne Regler er bleven pågreben.

§ 66.

Sager mod en Forening til dens Ophævelse i medfør af Grundloven af 28de Juli 1866 § 87 forfølges ved den Ret, i hvis Kreds Foreningen eller dens Bestyrelse har sit Sæde.

Sag til Stadfæstelse af de i Lov af 3die Januar 1851 § 14, jfr. § 15, omhandlede

Forbud forfølges ved den Ret, i hvis Kreds Forbudet er nedlagt.

Sag angående Anvendelse af Straffelovens § 299 forfølges ved et af de i §§ 62—65 ommeldte Værnething.

§ 67.

Retshandlinger, ved hvilke Sag mod en Person indledes, kunne i påtrængende Tilfalde uden Hensyn til de ovenstående Regler foretages af Underdømmeren i den i § 64 ommeldte Retskreds. Sagen afgives snarest mulig til den kompetente Ret.

Iøvrigt kan Afvigelse fra Reglerne om Værnething for Sager, der høre under Statsanklagerens eller Politimesterens Virkekreds, på Andragende, og når særegne Grunde findes at tale derfor, besluttes as Landsretten, der« som Spørgsmålet angår Underretter i samme Landsretskreds, og i andre Tilfælde af højesteret (§ 108).

I Sager, som påtales af Private i Henhold til § 39, kan Afvigelse vedtages af Parterne.

§ 68.

Retten prøver i Embeds Medfør, om Sagen er indbragt for ret Værnething. Under Hovedforhandlingen samt i Sager, der påtales i Henbold til § 39, kan Afvisning på Grund af Værnethingsreglernes Tilsidesættelse dog kun finde Sted, når Indsigelse gjøres; Indsigelse bør fremsættes for Anklageskriftets Oplæsning, eller i Nævningesager forend Lodtrækning til Udtagelse af Nævninger begynder, og den er udelukket, når den Sigtede, førend Hovedforhandlingen er begyndt, har havt Adgang til at fremsætte den, uden at dette er sket.

At Forundersøgelse eller Retshandlinger udenfor Hovedforhandleren ikke ere foregåede ved rette Værnething, berøver dem ikke deres Gyldighed.

Er der Strid mellem flere Retters Af gjørelser af et Værnethingsspørgsmål, kan det af Anklageren indbringes til Afgjørelse for Landsretten, hvis Retterne høre til samme Landsretskreds, og i andre Tilfælde for højesteret. Herved finde iøvrigt Reglerne om Retsmidler Anvendelse, således at der ved Friskernes Beregning tages Hensyn til den sidste Afgjørelse.

§ 69.

Mellem flere Værnething, ved hvilke Sagen kan forfølges, har Anklageren Valget. Fra den Ret, ved hvilken Forfølgning først er begyndt, kan Sagen kun gå over til et andet Værnething, når i en privat Sag (§ 39) den Sigtede samtykker, og i offentlige Sager, når Retten på Anklagerens Andragende formedelst Vidners Bopæl eller af anden Megen Grund sinder det hensigtsmæssigt til Sagens Fremme. Beslutning herom tages af den Ret, ved hvilken Forfølgningen er begyndt, når den anden Ret deri er enig, og ellers af den fælles overordnede Ret (§ 108).

Valg af Ret til Forundersøgelsen er ikke bindende for Valget af den dømmende Ret.