III.

Stedlige Grænser for Embedshandlinger i Stræfferetsplejen.

§ 76.

Retterne, statsanklagerne og Politiets Embeds- og Bestillingsmænd kunne ordentligvis kun foretage eller lade foretage Embeds« handlinger vedrørende Strafferetsplejen i den Embedskreds, for hvilken de ere beskikkede.

Udkræves i en Sag Foretagelsen af Embedshandlinger i en anden Kreds end den, for hvilken den i Sagen kompetente Myndighed er bestikket, har denne, forsåvidt ikke nedenstående Paragrafer hjemle Undtagelser, derom at henvende sig med Vegjæring til vedkommende Myndigbed i den fremmede Kreds. Saadan Begjæring er denne pligtig at efterkomme, medmindre den Handling, den anmødes om at foretage eller lade foretage, vilde stride mod Loven eller ligge udenfor dens Embedsbefsjelser.

§ 77.

Retterne ere beføjede til i en fremmed Retskreds, uden Mellemkomst af Retten i denne, at lade foretage Forkyndelser samt at lade Anholdelsesbeslutninger, fængslingskjendelser og Befalinger om ved Tvang at fremstille Vidner samt Syns- eller Skjønsmænd for Retten udfore. Naar det iøvrigt til Undersøgelsens Fremme findes hensigtsmæssigt, kan Retten foretage Embedshandlinger i en fremmed Retskreds med Bemyndigelse af Retten i denne eller af højere Ret, og i påtrængende Tilfælde uden saadan Bemyndigelse. fornøden Meddelelse skal snarest mulig ske til Retten i den pågjældende Kreds.

Naar Politiet i ovennævnte Tilfælde udfører Rettens Beslutninger, er det beføjet til at handle i en fremmed Politikreds.

§ 78.

Selvstændige Embedshandlinger kunne Statsanklageren og Politimesteren foretage eller lade foretage i en fremmed Kreds ifølge Bemyndigelse af vedkommende Embedsmand i

Kredsen eller af højere Autoritet, samt uden saadan Bemyndigelse i påtrængende Tilfalde, såsom naar en Person anholdes, der uafbrudt er bleven eftersat. fornøden Meddelelse skal snarest mulig ske til vedkommende Embedsmand i Kredsen.