Kapitel V.

Kapitel V.

Eærlige Bestemmelser om Hovedforhandlingen uden Nævninger.

Kun så ere de Bemærkninger, som ere fornødne til Forklaring af Bestemmelserne i dette

Kapitel. Adskillelsen af Afstemningen over Spørgsmålene om Skyld og Straf er begrundet ved første Assnit Kap X. Som en følge af denne Adskillelse kan den Deling af Forhandlingen, som § 356 muliggjør. være hensigtsmæssig, jfr. sstr. Lov 1873 § 256. Om den Grundsætning, at Afstemningen om Skyldspørgsmålet ikke må deles, og om den rent formelle Undtagelse, sam § 357 hjemler, er det Fornødne bemærket på det nysangivne Sted; også kan her henvises til det om Nævningeprocessen Bemærkede. Det følger heraf, at Frisindelse må blive Følgen, når Flertallet erklærer den Sigtede for Ikke-skyldig. selv om det ikke er enigt om Frisindelsesgrunden. I sådant Fald vil Reglen i § 358 3die Stykke undergå den nødvendige Lempelse, jfr. Motiverne til det tyske Udkast S. 159 —160. Fordringerne til Domsgrundene i § 358, jfr. § 357, sidste Stykke,, ere iøvrigt stillede således, som Udkastets Retsmiddelsystem kræver, og ere i principiel Overensstemmelse med Reglerne i det civile Udkast om domme i Landsretssager.