Kapitel IX.

Kapitel IX.

Om Forkyndelser øg andre fra Retten udgående Meddelelser.

§ 93.

De fra Retten udgående Meddelelser i Stræffesager, for hvilke Loven ingen særlig Forskrift indeholder, ske på den Måde, som rettens Formand i hvert enkelt Tilfælde finder hensigtsmæssigst, og uden at hans Beslutninger herom ere Gjenstand for Påanke. Det er tilladt at tilstille Meddelelsen pr. Post.

§ 94.

Naar en Beslutning med Hensyn til Tagens videre Foretagelse eller Retshandlingers Iværksættelse træffes af Retten i et behørig

afholdt møde, er ingen særlig Forkyndelse eller Meddelelse herom nødvendig til de Personer, der have erholdt saadan Underretning om hint Møde, som også vilde Være tilstrækkelig med Hensyn til det nye Mede.

§ 95.

Ved Stævningsmændene eller ved Politiet skal, med de i §§101—103 hjemlede Undtagelser. Forkyndelsen eller Meddelelsen foregå i følgende Tilfælde:

1) ved Tilsigelse af den Sigtede til Afhørelse for undersøgelsesdommeren, ved Anklageskriftets Meddelelse til ham, ved stævning eller Tilsigelse af den Sigtede til Møde under Hovedforhandlingen, ved Forkyndelse af Domsudskrift til den domfældte Sigtede, der ikke var tilstede ved Dommens Afsigelse, samt ved Meddelelse til den Sigtede af de Skrifter eller Tilfersler til Retsbogen, ved hvilke Anklageren indleder Anvendelse af Retsmidler mod en Dom',

2) ved Indkaldelse til Afhørelse af Vidner, Syns- eller Skjønsmænd, ved Forkyndelse af Udmeldelsesbeswtningen for de sidstnævnte, samt ved Forkyndelse af den i § 137, jfr. § 162, ommeldte Kjendelse for udeblevne Vidner, Syns- eller Skjønsmænd;

3) ved Indkaldelse til personlig Afhørelse af en privat Anklager eller den Forurettede, der forfølger et Erstatningskrav under Sagen, samt ved Meddelelse til disse af de Skrifter eller Tilførsler til Retsbogen, ved hvilke den dømte indleder Anvendelse af Retsmidler mod dømmen.

§ 96.

Enhver bestikket Stævningsmand kan med fuld Retsvirkning iværksætte Forkyndelser og Meddelelser under Iagttagelse af de i Loven givne Forskrifter. Gyldigheden af det Foretagne svækkes ikke derved, at Stævningsmanden har handlet udenfor den Retskreds, i hvilken han er ansat.

De for en Retskreds beskikkede Etævningsmænd ere pligtige at besørge alle Forkyndelser og Meddelelser indenfor Retskredsens Grænser. Dog må en Stævningsmand ikke foretage eller deltage i Forretningen, naar nogen af Parterne er hans ægtefælle eller er ham beslægtet eller besvogret i den lige op- eller nedstigende Linie

eller i første Sidelinie, eller han selv er Part i Sagen eller af dens Udfald kan have Skade eller Fordel.

Ved Anordning gives der en Instrux samt de fornødne Disciplinærbestemmelser for Stævningsmænd.

§ 97.

Det, der skal forkyndes eller meddeles på den i § 95 foreskrevne Måde, gives af Rettens Formand i dobbelt Udfærdigelse til den, der skal iværksætte Forkyndelsen eller Meddelelsen. Udgår denne fra en Landsret, eller skal den ske i en anden Underretskreds end den, i hvilken Retten har sæde, kunne Udfærdigelserne sendes til Underdømmeren i den Kreds, hvor Forkyndelsen skal ske, for af ham at overgives til Stævningsmanden eller Politiet.

Pålæget skal efterkommes snarest muligt, i Byerne senest inden 24 Timer, på Landet senest inden -18 Timer ester Modtagelsen. Om Tiden, på hvilken Pålæget er modtaget, undertegnes en skriftlig Tilståelse.

Naar Forretningen udføres af en Stævningsmand, skal en anden Stævningsmand eller, hvis Tiden ikke tillader at fåe en saadan tilkaldt, en god Mand tilkaldes som Vidne.

§ 98.

Ved Iværksættelsen af Forkyndelsen eller Meddelelsen gjælde følgende Regler:

a) Forkyndelsen eller Meddelelsen bør såvidt mulig søges iværksat for den Pågjældende personlig, ordentligvis på hans Bopæl eller midlertidige Opholdssted. Forkyndelsen for den Pågjældende personlig er gyldig, selv om han er truffen udenfor sin Bopæl eller midlertidige Opholdssted. Dog kan den i intet Fald ske i Kirken eller på andet Sted, medens Gudstjeneste eller kirkelige Handlinger foregå der.

d) Kan Forkyndelsen eller Meddelelsen ikke ske til den Pågjældende personlig, kan den gyldig iværksættes på hans Bolig i Riget for hans ægtefælle, Born over 18 År, Tjenestefolk eller andre til Husstanden hørende voxne Personer, som ere tilstede der; ere sådanne ikke at træffe, da for Vedkommendes Husvært, Principal, Husbonde, læremester eller Arbejdsbene. forsåvidt som denne træffes tilstede der. Har den Pågjældende ikke Bopæl i Riget.

kan Forkyndelsen eller Meddelelsen ske på hans

midlertidige Opholdssted i Riget for dem, hos hvem han er til Huse.

c) Har den Stævningsmand, af hvem Forretningen skal foretages, ikke kunnet iværksætte Forkyndelsen eller Meddelelsen på nogen af de ovenfor angivne Måder, skal han i Forbindelse med det tilkaldte Vidne påtegne Udfærdigelsen Attest herom og strax overlevere den til Politiet, der snarest mulig skal søge at iværksætte Forkyndelsen.

d) Forkyndelser eller Meddelelser, som ske på Vedkommendes Bolig eller sædvanlige Opholdssted, skulle foregå imellem Kl. 7 Morten og Kl. 8 Aften. På Son- og helligdage må de ordentligvis ikke foregå i Tiden fva Kl. 9 Formiddag til Kl. 4 Eftermiddag.

Udføres Forretningen af en Stævningsmand, har denne for at iværksætte den ikke blot at handle efter de Pålæg, som gives ham, men bør også selv efter bedste Evne søge alle for- nødne Underretninger.

§ 99.

Bemyndigelsen til den enkelte Forretning behøver ikke at godtgjøres for den eller dem, til hvem Forkyndelsen eller Meddelelsen sker.

De Personer, for hvem det i Henhold til Reglerne i § 98 d ansees nødvendigt at foretage Forkyndelsen eller Meddelelsen, kunne i Reglen ikke vægre sig ved at modtage den. Ubeføjet nægtelse medfører Forpligtelse til at betale Udgifterne ved Forretningen; Etævningsmanden har derhos i sådant Fald strax at opfordre Politiet til at overtage Forkyndelsen, og den Pågjældende har da endvidere til dette at erlægge en passende, af Politimesteren fastsat Godtgjørelse for den forårsagede Ulejlighed.

De Personer, for hvem Forkyndelsen eller Meddelelsen i Henhold til § 93 foregår, naar rette Vedkommende ikke træffes, ere pligtige at underrette denne om det Stedfundne, naar det kan ske uden Udgift eller Besvær. Tilsidesættelsen af denne Pligt medfører Erstatningsansvar.

§ 100.

Naar de til Forkyndelsens eller Meddelelsens Iværksættelse befalede Skridt ere fore-

tagne, forsyner Vedkommende begge Exemplarer med Påtegning herom. Det ene Exemplar overgives til den eller dem, for hvem Forkyndelsen eller Meddelelsen sker, det andet Exemplar tilbagegives Retten.

Påtegningen skal indeholde forneden Angivelse af Dag og Time, på hvilken, Stedet, hvor, og Personerne, for hvem Forkyndelsen eller Meddelelsen er sket. Naar denne ikke er flet til Vedkommende selv, skal det tillige i Våtegningen bemærkes, hvorledes der i den Anledning er forholdt, samt hvad der er opgivet om bans Opholdssted.

Er det ikke lykkedes Politiet at iværksætte Forkyndelsen eller Meddelelsen, fordi den På« gjældende ikke kan antræffes i Retskredsen og ej heller har Bolig eller midlertidig Opholdssted der. tilbagegive Udfærdigelsen til Retten med Påtegning om det Stedfundne samt om, hvad der er Politiet bekjendt angående hans Bolig eller Opholdssted.

Påregningen afgiver Bevis for det, som ifølge den er foregået; dog er Modbevis ikke udelukket.

§ 101.

Har Vedkommende bekjendt Bolig eller Opholdosted i Udlandet, foretages Forkyndelsen eller Meddelelsen stå den ved Stedets Love hjemlede Måde. Retten tilstiller den pågjælbende fremmede Myndighed fornøden Be« gjæring herom.

§ 102.

Er det ikke lykkedes ved Politiet at opspørge Vedkommendes Bopæl eller Opholdssted, eller har en Sigtet, som vides at opholde sig i Udlandet, unddraget sig Forfølgning ved Flugt, iværksættes Forkyndelsen eller Meddelelsen ved 3 Gange gjentaget Indrykkelse i de til retslige Bekjendtgjørelser bestemte Tidender. Det er i sådant Fald tilstrækkeligt, at Udfærdigelsens Indhold indrykkes i Udtog med Bemærkning, at den selv henligger til Modtagelse på vedkommende Rets Skriverkontor. I Bekjendtgjørelsen skal det udtrykkelig bemærkes, hvorpå det ststtes, at denne Forkyndelsesmåde benyttes.

Ovenstående Regel gjælder også. naar den pågjældende fremmede Myndigbed har vagret sig ved at efterkomme den til samme

ifølge § 101 rettede Begjæring; dog skal i sådant Fald Udfærdigelsen tillige tilstilles Vedkommende pr. Post i betalt Brev, der skal anbefales. Postembedsmanden har at forsyne det ene Exemplar af Udfærdigelsen, førend det tilbagegives Retten, med Påtegning om, at ligelydende Exemplar er afsendt til nærmere betegnet Adresse i betalt og anbefalet Brev. Påtegningen afgiver Bevis for det Stedfundne, indtil Modbevis fores.

§ 103.

Naar den Sigtede er fængslet, eller den Vedkommende er tilstede, hvor Retten holdes, kan Forkyndelsen eller Meddelelsen ske mundtlig til Retsbogen ved Rettens Formand.

§ 104.

Indkaldelser og Meddelelser til Militære. hvilke med de af Forholdets Natur flydende Lempelser blive at iværksætte efter de i dette Kapitel givne Regler, skulle tillige anmeldes for Afdelingschefen, som foranlediger Pågjældendes møde for Retten, hvor Sådant gjøres fornødent.