Kapitel I.

Kapitel I.

Om Lovens Virkekreds.

§ 1.

Alle Spørgsmål om Straf, som ikke t medfør af Lovgivningen afgjøres uden særlig Straffesag eller henhore under de bestående særlige Domstole, behandles og afgjøres efter de Regler, som denne Lov anordner.

§ 2.

Efter denne Lovs Regler behandles og afgjøres endvidere:

1) Sager, som i medfør af Grundlov af 28de Juli 1866 § 87 anlægges mod en Forening til dens Ophævelse;

2) Sager angående de i Lov af 3die Januar 1851 § 14, jfr. § 15, omhandlede Forbud mod Udbredelse af fremmede Skrifter; samt

3) Sager angående Anvendelse af Straffeovens § 299.

§ 3.

I Forbindelse med Straffesagen og efter de for samme gjældende Regler afgjøres fremdeles efter Anklagerens Påstand Spørgsmål om:

1) Udvisning af Riget i Henhold til Straffelovens § 16;

2) Konfiskation efter Straffelovens § 34 eller iøvrigt, hvor Konfiskation er hjemlet som følge af en Forbrydelse, uden at have Karakter af Straf;

3) Sikkerhedsforanstaltninger i Henhold til Straffelovens § 38. andet Stykke;

4) Mortifikation af Ærefornærmelser efter Straffelovens § 218;

5) Arverets Forbrydelse;

6) Forbrydelse af Embede, hvor denne ikke er foreskreven som Straf, samt Forbrydelse af Rang, Titel, Orden eller hæderstegn;

7) at erklære et ægteskab for ugyldigt, som er indgået trods et Slægtskabs- eller Svogerskabsforhold, der er ubetinget Ægteskabshindring, eller trods et endnu bestående ægteskab.

§ 4.

Borgerlige Retskrav på den Sigtede, som følge af strafbare Handlinger, kunne af den Forurettede forfølges i Forbindelse med Straffesagen, forsåvidt denne ikke derved vil lide væsentligt Ophold.

§ 5.

Når Afgjørelsen af en Handlings Strafbarhed beror på, om et vist Retsforhold bestod på den Tid, Handlingen blev foretagen, undersøges og bedømmes Spørgsmålet herom under Straffesagen efter Reglerne for strafferetsplejen. Den Afgjørelse, som måtte virre truffen under en borgerlig Retstrætte, foregriber ikke Afgjørelsen af Strasspørgsmålet.