II.

Om Anholdelse.

§ 169.

Naar en Mistænkt, som befinder sig på fri Fod. er udebleven efter behørig Ind« kaldelse uden oplyst lovligt Forfald, kan Retten beslutte hans Anholdelse. I de Tilfælde, hvor der kan strides til Påkjen-

delse, skjønt den Sigtede er udebleven ved Hovedforhandlingen, kan Anholdelse af denne Grund dog kun finde Sted, naar det i en efter Reglerne i § 95 ff. forkyndt Indkaldelse udtrykkelig er bemærket, at hans personlige nærværelse findes nødvendig.

§ 170.

Uden foregående Indkaldelse kan Retten beslutte en Mistænkts Anholdelse:

1) naar den Pågjældende er en Person, der strejfer om uden Midler til lovligt Underhold, eller som ikke har Bolig eller dog varigere Ophold i Riget, eller er en Ubekjendt, om hvis Navn og Opholdssted ingen antagelige Oplysninger haves eller kunne fremskaffes;

og, forsåvidt Mistanken angår et Forhold, som det ifølge Lovens almindelige Regel tilkommer Statsanklageren at forfølge,

2) naar det, skjønt Betingelserne for Afsigelse af Fængslingskjendelse ikke fuldstændig ere tilstede, efter Omstændighederne skjønnes fornøden: at sikre en Persons foreløbige Tilstedeblivelse og Afsondring fra Samkvem med Andre.

§ 171.

Finder Oprør eller den i Stræffelovens § 168 ommeldte Forbrydelse Sted, eller udøves den i Stræffelovens § 87 ommeldte Forbrydelse af en samlet Mængde, eller er Drab eller betydeligere Legemsbeskadigelse påfulgt i Slagsmål, i hvilket Flere have deltaget, og Omstændighederne ikke umiskjendelig udpege den eller de Skyldige, kan Enhver, der træffes i den samlede Mængde eller indviklet i Slagsmålet, og som ikke strax formår at rense sig for Mistanken om strafbar Deltagelse, anholdes.

§ 172.

Anholdelsesbeslutningen tilføres Retsbogen strax eller, så snart ske kan, med en så nøjagtig Betegnelse af den Pågjældende som mulig samt Angivelse af Sigtelsens Gjenstand, i det Mindste i Almindelighed, og Grunden til Anholdelsen. Udskrift skal på Forlangende meddeles den Anholdte inden 24 Timer.

§ 173.

Kan Pågribelsen strax iværksættes, gives der den Anholdte Meddelelse om de Punkter, som Beslutningen skal angive, efter Omstændighederne ved Oplæsning af det Retsbogen Tilsørte.

Kan Pågribelsen ikke ske strax, udfærdiges en skriftlig Ordre eller Udskrift af Retsbogen med Rettens Formands Underskrift, som overgives til Politiet til Iværksættelse og oplæses for den Anholdte ved Pågribelsen. Er den Pågjældendes Opholdssted ubekjendt, kan Politiet ved Indrykkelse i Polititidenden opfordre alle Politiøvrigheder til efter Evne at sørge for Iværksættelsen.

§ 174.

Politiet kan under de i § 170, jfr. § 171, angivne Betingelser iværksætte Anholdelse for Forbrydelser, som ere offentlig forfølgning undergivne, uden foregående Beslutning af Retten i

1) når den Pågjældende træffes i Udførelsen eller på friske Spor;

2) når den Pågjældende træffes i Besiddelse af Gjenstande, som kjendelig henpege på hans Skyld, eller lignende Omstændigheder gjøre ham i høj Grad mistænkt, og der derhos er Grund til at befrygte, at Ophold for at fremskaffe Rettens Beslutning vil forspildeøjemedet.

Samme Myndighed, som Politiet har efter Reglen under Nr. l, har også enhver Anden. For Lovovertrædelser, der ere udelukkede fra offentlig Påtale, kan den vedkommende Private iværksætte Anholdelse, når Fornærmeren træffes i Udførelsen eller på friske Spor, og han derhos er en sådan Person, som § 170 Nr. 1 ommelder.

§ 175.

Ved en Anholdelses Iværksættelse skal der gåes frem med så megen Skånsel mod den Pågjældende, som Øjemedet tillader.

Gjenstande, som kunne benyttes til Vold eller Undvigelse, kunne fratages den Pågrebne, og personlig Ransagning finde Sted ved den, der er berettiget til Anholdelsen, når der er Grund til at formøde, at han har sådanne Gjenstande hos sig.

§ 176.

Ransagning af Hus for at eftersøge den som skal anholdes, kan foretages, når der er Grund til at antage, at han holder sig skjult der, i Andenmands Hus dog kun under Betingelser, svarende til de i § 114 angivne, medmindre der efter Husets Bestemmelse tilstedes Enhver Adgang til det, eller Ransagningen omfatter en Samling af Huse, som udgjør en By eller en større afgrænset Del af en By eller et Sogn.

Sådan Ransagning kan foretages af Politiet uden retskjendelse:

1) når en Person eftersættes, der er trussen i Udførelsen af Forbrydelsen eller på friske Spor, eller som er undvegen, efter at Være pågreben;

2) og ellers, når der er Grund til at antage, at Øjemedet vil forspildes, hvis Kjendelse skal afventes, og navnlig, at en blot Bevogtning af Huset så længe vil virre utilstrækkelig.

Udenfor disse Tilfælde udkræves Retskjendelse, medmindre den Pågjældende udtrykkelig frafalder Krav herpå. Iøvrigt finde ved disse Ransagninger Reglerne i §§ 115—119 Anvendelse.

§ 177.

Enhver, der anholdes, skal senest inden 24 Timer, fra Pågribelsen at regne, stilles for Retten, medmindre han forinden løslades. Kan han ikke strax føres for Retten, sørger Politiet for den fornødne midlertidige Bevogtning på den muligst lempelige Måde, og kun, når han ikke på anden Måde kan holdes afsondret fra Andre, ved Hensættelse i Lokale for varetægtsfanger. Er Anholdelsen iværksat af en Privat, og den Anholdte ikke strax kan fores for Retten, skal Anholderen uopholdelig foranstalte den Anholdte afleveret til Politiet, som afkræver Anholderen nøjagtig Forklaring om det Forefaldne og pålægger ham, hvis det ikke strax løslader den Anholdte, at møde ved Fremstillingen for Retten.

§ 178.

I Retsmødet skal Sag mod den Anholdte anhængiggjøres ved Begjæring om

Forundersøgelse eller Anklage (jfr. § 363), hvis dette ikke tidligere har fundet Sted. Den Anholdte høres strax om Sigtelsen og Anholdelsen. For det Tilfælde, at den Anholdte fremstilles for en anden Ret end den, som har taget Beslutning om Anholdelsen, må der af denne være sørget for, at de fornødne Oplysninger stå til den førstnævntes Rådighed, enten ved direkte Tilsendelse eller ved Overleverelse med fornødent Pålæg til den Politiembedsmand, som fik i Hverv at iværksætte Anholdelsen.

§ 179.

Har Anholdelse fundet Sted for en Handling, for hvilken Fængsling er udelukket, skal den Anholdte sættes på fri Fod, når det i §§ 177 og 178 ommeldte Retsmøde er sluttet, medmindre allerede i dette en Straf er idømt ham, som strax kan fuldbyrdes.

I andre Tilfælde kan Retten ved Retsmødets Slutning efter Forholdets Beskaffenhed

1) enten beslutte, at den Anholdte skal sættes på fri Fod,

2) eller efter de nedenfor givne Regler afsige Kjendelse om fængsling eller om Forholdsregler, som træde istedenfor fængsling,

3) eller beslutte, at den Pågjældende foreløbig skal forblive under Anholdelse eller undergives anden midlertidig Forholdsregel.

§ 180.

Er en Person, som sigtes for en Handling, for hvilken fængsling ikke er udelukket, enten uden foregående Anholdelse mødt eller afhørt for Retten eller som anholdt stillet for Retten, kan denne beslutte, at han foreløbig skal forblive under Anholdelse efter Retsmødets Slutning, når der iøvrigt vilde være Hjemmel til at afsige Fængslingskjendelse, men dette ikke kan ske, fordi det endnu ikke har vist sig, om Mistanken er tilstrækkelig grundet, eller fordi vedkommende Ret ikke er kompetent til at afsige Fængslingskjendelse (§ 184).

Beslutningen afgives til Retsbogen under Iagttagelse af Reglerne i § 172; med Hensyn til Bevogtningen iagttages Reglen i § 177. Skal den Pågjældende henbringes til en anden Ret, sker dette ved Politiet; af Beslut-

ningen og de forudgåede Forhandlinger tilstilles der den nævnte Ret Udskrift.

§ 181.

Senest inden 3 Dage skal enten den under Anholdelse Forblevne løslades eller Kjendelse afsiges om fængsling eller anden endelig Forholdsregel.

Istedenfor den i § 180 nævnte Forholdsregel blive med tilsvarende Begrænsning de i § 190 ff. nævnte Forholdsregler og navnlig løsladelse mod Sikkerhed, indtil endelig Bestemmelse træffes, at anvende under de der angivne Betingelser og nærmere Bestemmelser.