Kapitel I.

Kapitel I.

Om Efterforskningen.

§ 211.

Det påhviler Politiembedsmanden at efterforske alle strafbare Handlinger, hvis Påtale

tilkommer det Offentlige. Han troeder i få Henseende i Virksomhed af egen Drift, naar Betingelserne iøvrigt ere tilstede, uden at afvente Pålæg af nogen overordnet Myndighed.

Statsanklageren forer udenfor Kjøbenhavn Overtilsyn med Politiets Efterforskning af de Forbrydelser, hvis Påtale hører under hans Virkekreds. Ligesom han som følge heraf kan give Politiet almindelige Forskrifter, således kan han også i de enkelte Tilfælde begjære Oplysninger, stille Forlangender og, naar særegne Omstændigheder måtte opfordre dertil, selv handle i Politimesterens Sted. Det påhviler Politimesteren at gjøre Indberetning månedlig til Statsanklageren om alle foretagne Efterforskninger, endvidere naar tvivlsomme eller særdeles vigtige Spørgsmål opstå under Efterforskningen, samt iøvrigt naar det fordres.

Politidirektøren i Kjøbenhavn, der i sin Esterforfkningsvirksomhed er Justitsministeren umiddelbart underordnet, er pligtig at efterkomme alle lovlige Vegjæringer af Statsanklageren, vedrorende Efterforskningen af de under Sidstnævntes Virkekreds borende Forbrydelser, samt at meddele de herhenhørende Oplysninger, som denne begjærer; i særlige Tilfælde kan Statsanklageren med Justitsministerens Billigelse overtage Ledelsen af Efterforskningen, og det underordnede Politi står da i fornødent Omfang under hans Befaling.

Retshandlinger i Efterforskningens Interesse, der ikke tåle Opsættelse, blive at foretage af Undersøgelsesdømmeren uden at afvente Begjæring. fornøden Meddelelse til Politimesteren bør i sådant Fald uopholdelig sinde Sted.

§ 212.

Efterforskningen bør påbegyndes, såsnart vedkommende Embedsmand enten ved egen Iagttagelse eller ved Anmeldelse fra en offentlig Myndighed eller fra Private eller på anden Måde faar Grund til at antage, at en Forbrydelse er begået, eller faar Kundskab om Begivenheder, som vække Mistanke om, at en Forbrydelse er begået, eller i Anledning af hvilke visse Gfterforskningsskridt ere påbudte.

§ 213.

Offentlige Myndigheder, derunder Dom«

stolene, ere Pligtige at gjøre Meddelelse, ledfaget af fornødne Oplysninger, til Politimesteren, naar Omstændigheder, som give Grund til at antage, at en Forbrydelse er begået, komme til deres embedsmæssige Kundskab.

Det påhviler særlig under fådanne Omstændigheder Skifteretten i et Konkursbo at fremsende Gjenpart af den i Lov om den borgerlige Retspleje omhandlede Indberetning af Kurator eller handelskyndige Revisorer i Konkursboer.

§ 214.

Anmeldelse fra Private om formentlig begåede Forbrydelser eller om Forhold, der vække Mistanke om, at en Forbrydelse er begået, gjøres ordentligvis til Politiet. Dog blive de også at modtage af Statsanklageren og i påtrængende Tilfælde af Undersøgelsesdømmeren, som da snarest mulig tilstiller Politimesteren samme.

Anmeldelsen kan gjøres skriftlig eller mundtlig; i sidste Fald skal af den, som modtager Anmeldelsen, skriftlig Beretning optages.

§ 215.

Forklaring skal afkræves Anmelderen om alle Omstændigheder, som ere af Indflydelse på Anmeldelsens Sandsynlighed og hans personlige Troværdighed, samt angående de mulig forhåndenværende Bevismidler; efter Omstændighederne kan han også udspørges om Bevæggrunden til Anmeldelsen og erindres om Straffen for falsk Angivelse.

Findes det fornødent. kan Anmelderen ved Begjæring til Undersøgelsesdommeren foranlediges afhørt for retten, inden videre Skridt foretages.

§ 216.

Gr Sagens Påtale afhængig af Justitsministerens Befaling eller af en Opfordring fra en særlig offentlig Myndigbed (jfr. § 3 6), skal Politimesteren bringe de ham tilkomne Oplysninger henholdsvis til Statsanklagerens eller den særlige Myndigheds Kundskab, men iøvrigt ikke foretage yderligere Efterforskninger, forend Vedkommendes Befaling eller Opfordring foreligger.

Er en Handling, hvis offentlige forfølg-

ning er betinget af en Privats Begjæring, kommen til Politimesterens Kundskab, men der er Grund til at antage, at den er den pågjældende Private ubekjendt, kan han gjøre Meddelelse til denne, men foretager iøvrigt ingen Efterforskning, forend Begjæringen foreligger. Denne må fremsættes udtrykkelig under Iagttagelse af Reglen i § 214. Indeholder en af den Private indgiven Anmeldelse om Forbrydelsen ingen saadan Begjæring, skal han foranlediges til at afgive den fornødne Erklæring.

Ovenstående Regler udelukke dog ikke, at uopsættelige Efterforskningsskridt foretages, forend Befalingen, Opfordringen eller Begæringen foreligger, under de i § 36 angivne Betingelser.

§ 217.

Finder Politimesteren, at der mangler Grund til at foretage videre Skridt i Anledning af en indgiven Anmeldelse eller en fremsat Begjæring om forfølgning, skal han på Forlangende meddele en skriftlig erklæring om sin Vægring, og om denne er grundet på, at den formentlige Lovovertrædelse ikke antages at være Gjenstand for offentlig forfølgning, eller på Anmeldelsens utilstrækkelige Grundlag.

Den, som har indgivet Anmeldelsen eller fremsat Begjæringen, kan derefter henvende sig til den overordnede Myndighed med Andragende om, at det må blive pålagt Vedkommende at træde i Virksomhed.

§ 218.

Efterforskningen skal rettes på at fremskaffe fådanne Oplysninger om Gjerningen og den eller de formentlig Skyldige, som ere tilstrækkelige til at bestemme, om Forfølgning ved Domstolene mod en bestemt Person skal begynde, være sig ved Begjæring om Forundersøgelse eller ved Anklage for den dømmende Ret.

Så bør og iøvrigt alle Oplysninger erhverves og Foranstaltninger træffes, som skjønnes nødvendige eller tjenlige til at forberede Sagens Behandling ved Retten.

§ 219.

Til Opnåelse af Efterforskningensøjemed

er Politimesteren berettiget til under de Betingelser og med de nærmere Bestemmelser, som herom i det Foregående ere fastsætte, at foretage Ransagninger og Beslaglæggelser, fordre Oplysninger af offentlige Myndigheder, indkalde Vidner, foretage Besigtigelser, lade foretage Syn og skjøn, anholde Mistænkte m. v.

Kræver Loven i Anledning af en således truffen Foranstaltning en efterfølgende Henvendelse til Retten, påhviler det den pågjældende Embedsmand at sørge for, at denne finder Sted på lovbefalet Måde.

Om de foretagne Gfterforskningshandlinger optages skriftlig Beretning.

§ 220.

skjønner Politimesteren enten strax eller i løbet af Efterforskningen, at der vil blive spørgsmål om at undlade Påtale i Medfør af § 37, forelægger han de fremkomne Oplysninger for Statsanklageren og standser alle ikke uopsættelige Efterforskningsskridt, indtil Statsanklagerens Beslutning foreligger.

§ 221.

Finder Politimesteren (jfr. §211), at der til Efterforskningens Fremme bør træffes Foranstaltninger, som det overhovedet eller under de givne Omstændigheder ligger udenfor hans Myndighed selv at træffe, er han berettiget til herom at rette Andragende til Undersøgelsesdommeren. Det Samme gjælder, naar det iøvrigt findes hensigtsmæssigt, at Vidner af- høres for Retten, eller at Besigtigelser og Syn eller skjøn foretages ved Rettens Hjælp.

Undersøgelsesdømmeren er pligtig at tage Andragendet til følge, naar de i Loven foreskrevne Betingelser findes at foreligge.

Retshandlinger mod en Mistænkt kunne kun begjæres i Forbindelse med Andragende om Forundersøgelse eller Anklage.

Naar den begjærte Retshandling har fundet Sted, ophører Undersøgelsesdommerens Virksomhed.

§ 222.

De under Efterforskningen forefaldende Retsmøder ere ikke offentlige.

Med Hensyn til Undersøgelsesdommerens Virksomhed under Efterforskningen finde de i §§ 232—239 givne Regler Anvendelse, forsåvidt det ikke udelukkes ved Forholdets Natur.

Udskrift af det i Retsinøderne Foregåede meddeles Politimesteren og på Begjæring Statsanklageren.

§ 223.

Tages den Begjæring eller Opfordring, af hvilken en offentlig Forfølgning er afhængig, tilbage, eller befales det af overordnet Myndighed, henlægges Sagen med Vedtegning af Grunden. Har Politimesteren i en Sag, der hører under Statsanklagerens Virkekreds, ikke fået Meddelelse om den Sagens Henlæggelse foranledigende Omstændighed fra Statsanklageren, gjør han Indberetning til denne derom.

§ 224.

Findes Efterforskningensøjemed at være opnået, tager vedkommende Embedsmand Beslutning om Sagens Forfølgning ved Retten i Overensstemmelse med de i det følgende givne regler eller om Efterforskningens Afslutning ved Sagens Henlæggelse. Henlægges Sagen, vedtegnes Grunden.

Er Politimesteren påtaleberettiget i Henhold til § 35, tilkommer det ham at tage de ovenmeldte Beslutninger. hører Sagen under Statsanklagerens Virkekreds, har Politimesteren at andrage på Forundersøgelse, naar han ifølge Efterforskningens Resultat finder Anledning dertil, og gjør derom Indberetning til Statsanklageren; ellers indsender han Sagen til Statsanklageren, der tager fornøden Beslutning om yderligere Efterforskning, Begjæring af Forundersøgelse, Anklage eller Sagens Henlæggelse.

§ 225.

Efterforskningen fortsættes, efter at Sagen er indbragt for Retten, naar Omstændighederne opfordre dertil. Under den fortsætte Efterforskning kunne efter Begæring, eller i påtrængende Tilfælde uden en saadan, Retshandlinger foretages af en Undersøgelsesdommer, naar Forholdene ikke tilstede at afvente den Rets Beslutning, ved hvilken Sagen er anhængig.

§ 226.

For strafbare Handlinger eller Undladelser, hvori Statsanklageren eller Politiets Gmbedseller Bestillingsmænd måtte gjøre sig skyldige under Efterforskningen, ifalde de Ansvar efter Lovgivningens Regler.

Klage over de efter Lovgivningen strafbare Myndigheds Misbrug kan af den Forurettede fremsættes for Underføgelsesdømmeren i den Kreds, hvor den påklagede Handling har fundet Sted, eller for den Ret, hvis Virksomhed mod Klageren af vedkommende Embedsmand påkaldes, eller for hvilken Sag om Forbrydelsen af det Offentlige anhængiggjøres.

Finder Retten, efter at have hørt den pågjældende Embeds- eller Bestillingsmand, Sagen klar og højere Straf end bøder ej at være forskyldt, træffer den Ufgjørelsen. I modsat Fald som og, hvor Klage fra den Forurettede ikke er fremsat på den angivne Måde, forfølges Sagen efter de almindelige Neg ler.

Pålæg af bøder i Henhold til §§ 147 og 163 kan ophæves af den Ret, for hvilken Klage over Myndigheds Misbrug fremsætles.