Kapitel VII.

Kapitel VII.

Om Værnething, Stræffesagers Forening og stedlige Grænser for Embedshandlinger i Strafferetsplejen.

Udkastets 2det Kapitel giver Reglerne for, ved hvilken Art af Net en Stræffesag skal påtales eller en isoleret Retshandling foretages. De flere sideordnede Retskredse med Retter af samme Art (henholdsvis Landsretter og Underretter) gjøre det endvidere nødvendigt at have Bestemmelser om, i hvilken af disse den enkelte Sag eller Retshandling skal behandles eller foretages (Værnething). Ved Indbringelsen for Retten opstår der endvidere Spørgsmål om Forening af Straffesager; Reglerne herom fåe atter Betydning for Værnethinget. Endelig medfører

Retternes eller Myndighedernes Flerhed det Spørgsmål, hvem der skal handle, når der i en Sag skal foretages Embedshandlinger udenfor den stedlig begramsede Kreds, for hvilken den til Sagens Behandling eller forfølgning kompetente Ret eller Myndighed er bestikket. For disse forskjellige, men med hinanden nær forbundne Spørgsmål giver Udkastets 7de Kapitel Regler i 3 Underafsnit.