Kapitel I.

Kapitel I.

Om Adgang til synlige Bevismidler.

Midlerne til at fåe Rede på de Kjendsgjerninger, hvis Oplysning udkræves under Straffesagen, ere dels de synlige Bevismidler dels Forklaringer, som afgives af Personer. I dette Kapitel handles om Adgangen til de første. Denne er selvfølgelig ubegrænset, når derved intet Indgreb sker i en Ret, som har Krav på at respekteres selv i Strafferetsplejen. I modsat Fald bliver der Spørgsmål om, hvorvidt og under hvilke materielle og formelle Betingelser, foruden dm i § 110 nævnte almindelige, Midler gives til at fåe Adgang til flige Bevismidler, og om yderligere Regler med Hensyn til deres Benyttelse under Sagen.