Kapitel III.

Kapitel III.

Om Besværing til højere Ret.

De foregående Kapitler handle om Påanke af Domme. Men også mod Rettens Kjendelser og andre Beslutninger i Strafferetsplejen må der i Reglen gives Retsmidler. Om adskillige Kjendelser og Beslutninger gjælder det vel, at de kun kunne påankes i Forbindelse med Dommen og efter de om

denne Påanke gjældende Regler. Dette gjælder imidlertid for det Første kun om den dømmende Ret, ikke om Undersøgelsesdommeren, hvis Virksomhed ikke står i nogen formel Forbindelse med Domssagen, og det kan dernæst heller ikke ubetinget gjælde om den dømmende Ret. Det færegne Retsmiddel, der da finder Anvendelse, er i Udkastet kaldt Besværing, den samme Benævnelse, som er valgt i Udkastet om den borgerlige Retspleje.

De nærmere Bestemmelser om dette Retsmiddel falde naturlig i to Afsnit, som § 407 antyder.