Femte Assnit.

Femte Assnit.

Om Anklage for og Sagens Behandling ved Underretten.

De i fjerde Afsnit givne Regler ville, selvfølgelig med Undtagelse af de Bestemmelser i Kap. IV, hvortil der ikke er henvist i § 356, i Almindelighed også være anvendelige i Sager, der behandles ved Underretten. De Indskrænkninger og Lempelser i denne Regel, der følge af, at Underretten beklædes af en enkelt dømmer, behove ikke nærmere Omtale. Ved Siden heraf giver Udkastet imidlertid særegne Forskrifter med Hensyn til visse Punkter af Behandlingen, væsentlig begrundede i Hensynet til de ved Underretten behandlede Straffesagers mindre betydelige Karakter, der tilsteder og kræver lettere Former end ved Landsretssager. Herved må der imidlertid atter skjelnes imellem de Underretssager, som påtales af Statsanklageren, og dem, der påtales af Politiet. Det er, som alt tidligere bemærket, navnlig ved de sidste, at det påpegede Hensyn gjør sig gjældende.