Kapitel IV.

Kapitel IV.

Om de offentlige Anklagere.

§ 23.

De offentlige Anklagere virke for Forfølgning af Forbrydelser dels ved umiddelbar Virksomhed dels ved Henvendelse til og udenfor Kjøbenhavn Tilsyn med Politimyndighederne efter de nærmere Regler i nærværende Lov.

Udenfor de offentlige Anklageres Pirkekreds ere de Lovovertrædelser, som ved Lovgivningen ere henviste til Påtale af Private, samt de Lovovertrædelser, som ifølge nærværende Lov påtales af Politimyndighederne l§ 35). forsåvidt ikke Reglerne om Straffesagers Forening medføre Undtagelser, eller der, hvad de sidstnævnte Lovovertrædelser angår, finder Påanke Sted.

§ 24.

Det påhviler de offentlige Anklagere som Embedspligt at fremme enhver Sag med den Hurtighed, som Tilfældets Beskaffenhed tillader, og derved ikke blot at have forøje, at strafskyldige Personer drages til Ansvar, men også, at Forfølgning af Personer, som ikke ere strafskyldige, ikke finder Sted. De ere pligtige at vise Retten skyldig Agtelse samt at efterkomme de af Retten i medfør af nærværende Lov givne Pålæg.

§ 25.

Justitsministeren kan give sådanne almindelige Forskrifter for Udførelsen af de offentlige Anklageres Forretninger, som ved Siden af Loven findes fornødne, fremdeles med Hensyn til enkelte Sager pålægge vedkommende Anklager at begynde eller fortsætte, undlade eller standse Førfølgning, at foretage bestemte Forfølgningsskridt, at gjøre Retsmidler gjældende o. s. fr., samt afkræve Indberetning om Straffesager også udenfor de lovbestemte Tilfælde.

§ 26.

Står en offentlig Anklager i et Forhold, om vilde udelukke en dømmer fra at handle i sagen, stal han gjøre Meddelelse herom til sin nærmeste Foresætte, for at denne kan træffe sådan Foranstaltning, som i den Anledning måtte findes fornøden.

§ 27.

Overstatsanklageren væretager det For« nødne i Anklagens Interesse med Hensyn til Straffesagers Forhandling for højesteret; han kan fremdeles efter Pålæg af Justitsministeren eller af egen Drift ganske eller tildels overtage det til de ved Landsretterne beskikkede Statsanklageres Forretningskreds horende Hverv i en hvilkenfomhelst Straffesag.

Overstatsanklageren er de andre offentlige Anklagere overordnet og fører Tilsyn med deres Hvervs Udførelse, hvorved Reglerne i § 25 finde tilsvarende Anvendelse. Han gjør Indberetning årlig til Justitsministeren om de i Årets løb afgjorte og endnu henstående Straffesager så og ellers, når Omstændighederne opfordre dertil, eller når det fordres.

§ 28.

Den til Overstatsanklagerens Bistand beskikkede Statsanklager er beføjet til efter Pålæg af Overstatsanklageren eller i Tilfælde af dennes Forhindring uden Pålæg at foretage enhver Embedshandling, som hører under Overstatsanklagerens Virkekreds.

§ 29.

De for Landsretskredsene beskikkede Statsanklagere virke for Forfølgning af alle, ikke

ifølge § 23 undtagne Forbrydelser, hvad enten disses Pådømmelse i Første Instants sker ved Landsretten eller ved Underretterne i Landsretskredsen; endvidere væretage de Anklagens Interesser ved Forhandling for Landsretten af de under Politiets Anklagemyndighed horende Sager, der ere påankede.

Overstatsanklageren kan pålægge en Statsanklager at overtage i det Hele eller for en Del det offentlige Anklagerhverv i en Sag, som hører under en anden Statsanklagers Forretningskreds.

Det påhviler Statsanklagerne at gjøre Indberetning månedlig til Overstatsanklageren

om afgjorte og henstående Straffesager, i hvilke de have handlet som offentlige Anklagere, endvidere når tvivlsomme eller særdeles vigtige Spørgsmål opstå i de Sager, som de behandle, så og ellers, når det fordres.

§ 30.

Hjælpe-Statsanklagerne ere beføjede til efter Pålæg af Statsanklageren eller i Tilfælde af dennes Forhindring uden Pålæg at foretage enhver Embedshandling, som hører under Statsanklagerens Virkekreds.

De beskikkede Anklagere ved Underretten have efter Pålæg af Statsanklageren at udfore Anklager for Underretten.