Kapitel I.

Kapitel I.

Om Sager, som påtales af Statsanklageren.

§ 360.

Finder Dommeren ikke Grund til at nægte Anklagen Fremme, uden at videre Foranstaltninger træffes i Anledning af samme, jfr. § 251, henviser han strax Sagen til Hovedforhandling, og berammer Tægtedag.

Anklageskriftets Meddelelse sker samtidig med Stævningens Forkyndelse. Ved Varselets Beregning tages Hensyn til, at der bliver tilstrækkelig Lejlighed for den Sigtede til at gjøre sig bekjendt med Sagens Aktstykker.

De foreskrevne Meddelelser til Statsanklageren ske til den, der i Anklageskriftet måtte være betegnet som bemyndiget til at udføre Anklagen for Retten på Statsanklagerens Vegne.

§ 361.

Dommeren kan, førend Hovedforhandlingen skulde finde Sted, ved Kjendelse

1) på Andragende eller i Embeds medfør hæve Sagen, når nogen af de i § 251 nævnte Grunde findes at foreligge.

2) på Andragende af den Sigtede henvise Sagen til Forundersøgelse, når der findes ikke at mangle rimelig Grund til at antage, at derved Oplysninger kunne fremskaffes, som ville fjerne Mistanken mod den Sigtede eller godtgjøre Grunde til Straffrihed.

Med de Ændringer, som følge af foranstående Regler, komme iøvrigt §§ 270 og 271 til Anvendelse.

§ 362.

Beviser, som den Sigtede agter at føre, bør anmeldes så betimelig, at Modparten kan erholde Meddelelse om dem mindst 4 Dage før Hovedforhandlingens Begyndelse, uden at dennes Udsættelse derved bliver nødvendig, jfr. iøvrigt § 273.

Vil den Sigtede begjære en Sag, der

i Henhold til § 8 Nr. 3 er bragt for Underretten, og som ikke af anden Grund bliver at afvise, påkjendt af Landsretten, bør Påstand derom fremsættes ved Anklageskriftets Forkyndelse.