II.

Forening af Straffesager.

§ 70.

Søgsmål mod dm samme Person for forskellige strafbare Handlinger samt mod flere Personer som delagtige i en strafbar Handling kunne af den eller de Påtaleberettigede forenes til een Sag. Finder Forfølgningen Sted samtidig, henholdsvis for Undersøgelsesdommeren eller den dømmende Ret, skulle Søgsmålene forenes, medmindre Påtalen tilkommer flere Private.

Retten forbeholdes den i §§ 72—74 omhandlede Myndighed.

§ 71.

Når i Henhold til § 70 flere Forbrn- delser forfølges under Et, kan Forfølgningen iværksættes ved enhver Ret, som er Værnething for nogen af de pågjældende Forbrydelser; dog kan kun et af Gjerningsstedernes Værnething vælges, når nogen af Forbrydelerne hører til dem. der alene kunne forfølges ved et sådant Værnething. hører nogen af de Forbrydelser, mellem hvis Værnething Valg haves, for Underretten, medens en eller flere andre høre under Landsrettens Påkjendelse, træder i Underrettens Sted den Landsret, i hvis Kreds den er beliggende.

Iøvrigt finde ved foranstående Regel §§ 67 —69 tilsvarende Anvendelse.

§ 72.

Retten kan på Andragende eller i Embeds medfør beslutte Adskillelse af de Straffesager, som ere forenede i Henhold til § 70. Det beror på Retten, om de Sager, som kun på Grund af Foreningen forfølges for den, efter Adskillelsen fremdeles skulle behandles ved den eller ikke; samme Regel gjælder, naar Foreningen ophører af anden Grund, såsom Frafald af Forfølgning.

§ 73.

Retten kan beslutte, at selvstændige, henholdsvis for Undersøgelsesdommeren eller den dømmende Ret svævende Straffesager skulle forbindes til een Sag, dog, naar Søgsmålene ikke stå i det i § 70 forudsætte Forhold til hinanden, kun. naar ingen af Parterne gjør Indsigelse derimod.

Beslutningen tages af den Ret, for hvilken Sagerne svæve, eller, hvis Spørgsmål er om Forening af Sager, som ere anhængiggjorte dels for Landsretten, dels for en under den hørende Underret, af Landsretten. Forfølges Sagerne ellers for forskjellige Retter, og der ikke er Enighed, afgjøres Spørgsmålet af vedkommende overordnede Ret (§ 108).

§ 74.

Forandring i Rettens Beslutninger i medfør af §§ 72 og 73 kan finde Sted; dog bliver Beslutningen herom, forsåvidt der tillige opstår Spørgsmål om Overgang af en Sag til en anden Ret, at tage på den i § 73 2det Stykke foreskrevne Måde.

§ 75.

Den, der sagsøges af den Fornærmede for Ærefornærmelser eller personlig Overlast, kan anlægge Modsøgsmål for lignende Forhold, som har givet Anledning til Gjerningen, ved Hovedsøgsmålets, Værnething. Reglerne i §§ 72—74 finde herved Anvendelse.