Kapitel X.

Kapitel X.

Om Rettens dømme, Kjendelser og lindre Beslutninger.

§ 105.

dømme. Kjendelser og andre Beslutninger af en Ret, der ikke beklædes af en enkelt dømmer, og som ikke høre til de Beslutninger, Rettens Formand kan træffe, vedtages ved Afstemning efter forudgående Rådslagning. Afstemningen foregår efter Tjenesteyderen, således at det yngste Medlem stemmer først. Formanden stemmer altid sidst; han forestår Afstemningen og samler Stemmerne. Afstemningen sker mundtlig; de afgivne Stemmer indføres udtogsvis i en Stemmegivningsbog. Enhver dømmer har Ret til at påse. at hans Stemme gjengives rigtig.

dommernes Rådflagninger og Afstemninger må ikke overværes af Tilhørere, med Undtagelse af Retsskriveren.

§ 106.

For Afgørelsens Resultat skal der vare Stemmeflerhed. Kræver Afgjørelsen Afstemning over flere Punkter, ere de dømmere, som have befundet sig i Mindretal, pligtige at deltage i de senere Afstemninger, forsåvidt det Modsætte ikke særlig er bestemt.

Danner der sig om det samme spørgsmål mere end to forskjellige Meninger, af hvilke ingen er i Flertal, blive de for den Sigtede ugunstigste Stemmer regnede sammen med de nærmeste mindre ugunstige, indtil der udkommer Stemmeflerhed.

Er det tvivlsomt, hvilken Mening der er den ugunstigste for den Sigtede, eller opstår der Meningsforskjel om, hvorledes spørgsmålene stulle stilles, eller om Afstemningens Resultat, bliver der afstemt særskilt herom.

§ 107.

Dømme og Kjendelser skulle ledsages af Grunde; herved iagttages de for visse Tilfalde givne nærmere Regler. Afgjørelsen sker ved Kjendelse i de Tilfælde, hvor denne Form er særlig foreskreven.

Andre Beslutninger af Retten eller Rettens Formand behøve ikke at begrundes, medmindre Sådant særlig er foreskrevet.

§ 108.

I de Tilfalde, hvor en efter Loven tilstedelig Afvigelse fra de almindelige Regler betinges af en forudgående Beslutning af en Ret, for hvilken den Sag, med Hensyn til hvilken Eporgsmålet opstår, ej er anhængig, bliver spørgsmålet skriftlig at forelægge Retten. Er denne højesteret eller en Landsret, træffes Afgjørelsen af Formanden med to Medlemmer af Retten eller, hvor Sådant særlig er bestemt, af Formanden. Retten tager Beslutning På Grundlag af det Forelagte samt de Yderligere Oplysninger og Erklæringer, som måtte være indhentede; findes det nødvendigt, at Vidner afhøres, sker dette ved Undersøgelsesdømmeren. Mundtlig Forhandling finder ikke Sted, medmindre Formanden af særegne Grunde finder Anledning til at beslutte en saadan; dog er Retsmødet i så Fald ikke offentligt. Mod de i denne Paragraf ommeldte Afgjørelser kunne Retsmidler ikke anvendes.

§ 109.

Netten kan til enhver Tid i Embeds Medfør eller ifølge Andragende berigtige Ekrivfejl, som ere indløbne i Henseende til Ord. Navne eller Tal, blotte Regningsfejl, samt sådanne Fejl og Forglemmelser, der alene vedrøre Udfærdigelsens Form. Fremdeles kan den også berigtige den i Afgjørelsen indeholdte Fremstilling af den faktiske Sammenhæng, forsåvidt denne erkjendes at lide af Fejl, bestående i Forbigåelser, Uklarheder eller Modsigelser, men derimod ikke iøvrigt foretage Forandringer enten i Begrundelsen eller Resultatet. Beslutning om stige Berigtigelser træffes og Meddelelse om dem sker efter de samme Regler, som Mide for den berigtigede Afgjørelse.

Den i Henhold til Rettens Beslutning be. rigtigede Afgørelse træder i alle Henseender i Stedet for den oprindelige. Mod Beslutningen om Berigtigelsen finder intet særskilt Retsmiddel Sted.