Kapitel VI.

Kapitel VI.

Om Beslaglæggelse på den Mistænktes Gods for Omkostninger og Erstatning samt om Forbud.

§ 207.

Beslaglæggelse på en Mistænkts Gods til Sikkerhed for Sagens Omkostninger og Erstatningsansvar k.m finde Sted ifølge Rettens Kjendelse, på Andragende af Anklageren eller henholdsvis den ved Forbrydelsen Forurettede.

Begjærer en privat Anklager Beslaglæg« gelse, kan Sikkerhedsstillelse kræves efter de i Loven om den borgerlige Retspleje givne Regler om Arrest på Gods.

Beslaglæggelsen medfører de samme Retsvirkninger som Arrest på Gods ifølge Loven om den borgerlige Retspleje.

§ 208.

Veslaglæggelsen iværksættes af dømmeren; er Beslutningen tagen af en Landsret, iværksættes den efter Pålæg af denne ved undersøgelsesdømmeren. MedHensyn til Iværksættelsen samt de Forholdsregler, som blive at træffe for at sikre Beslaglæggelsens Retsvirkninger, gjælde med fornødne Lempelser de i Loven om den bor-

gerlige Retspleje givne Regler om Arrest på

Gods.

§ 209.

Beslaglæggelsen bortfalder, naar Forfølgning frafaldes, eller den Sigtede frifindes, og den ophæves, naar den på Grund af senere fremsætte Indsigelser eller senere indtrufne Om« stændigheder findes ikke at have Hjemmel. Beslutninger og Forholdsregler med Hensyn til Beslaglæggelsens Ophor træffes af den Ret, for hvilken Sagen er eller var anhængig. Med Hensyn til Krav på Erstatning for Beslaglæglæggelsen finde Reglerne i Lov »m den borgerlige Retspleje om Arrest på Gods Anvendelse med fornødne Lempelser.

§ 210.

Med Hensyn til foreløbigt Forbud mod Foreninger i Henhold til Grl. af 28. Juli 1866 § 87, bliver det på det nævnte Sted i Grundloven Foreskrevne at iagttage.

Forbud mod Udbredelse af Skrifter, som efter Justitsministerens Befaling forfølges i Henhold til Lov af 3 die Jan. 1851 §§ 14 og 15, besluttes og iværksættes på Statsanklagerens Andragende af Underføgelsesdommeren. Sag i den Anledning skal anlægges inden en Uge. Forbudet bortfalder, naar forfølgning ikke iværkfættes inden den foreskrevne Frist, eller naar den frafaldes. Den i Lov af 3 die Jan. 1851 § 14 fastsætte Straf for Dommens Overtrædelse gjælder også for Overtrædelse af det foreløbige Forbud.