Kapitel II.

Kapitel II.

Om Rettergangbøder.

§ 485.

Når offentlige Anklagere, som fåe Vederlag for den enkelte Sag, eller beskikkede Forsvarere eller Sagførere, hvem Anklage eller Forfølgning af et borgerligt Retskrav eller Forsværet er betroet af en Privat eller Sigtet, gjøre sig skyldige i skjødesløs eller forsømmelig Adfærd i Sagen, ansees de ved Dommen eller efter Omstændighederne ved Kjendelse med Bøder fra 20 til 400 Kr.

For andre Pligtovertrædelser under Sagen kunne de nævnte Personer på lignende Måde stræffes, når Sagen sindes klar og højere Straf end Bøder ikke sindes at være forskyldt.

Angående Pligtovertrædelser, hvori andre offentlige Anklagere eller Politiets Embeds- og Bestillingsmænd i en Stræffesag måtte skjønnes at være skyldige, have Retterne at gjøre Indberetning til de Vedkommendes Foresætte, dog med Forbehold af Reglerne i § 226.

§ 486.

skjønnes det i Sager, som forfølges af en Privat, at denne uden nogen rimelig Grund har rejst Anklage, ansees han ved Dommen eller efter Omstændighederne ved Kjendelse med Bøder fra 40 til 400 Kr. Herved udelukkes ikke, at den Skyldige kan drages til Ansvar efter Stræffelovens almindelige Regler, hvor disse iøvrigt ere anvendelige.

§ 487.

Dommere og Retsskrivere, som i en Stræffesag gjøre sig skyldige i strafbare Hand-

linger eller Undladelser, kan der, når Påanke sinder Sted, herfor pålægges Straf af den overordnede Ret i Forbindelse med Ankens Afgørelse, når Sagen findes klar, og højere Straf end Bøder ej er forfkyldt.

§ 488.

Mod Rettens Bestemmelser om Strafs Pålæg ifølge foranftående Paragrafer kan Besværing finde Sted; påankes Dommen i Hovedsagen, kan Besværingen behandles i Forbindelse med denne efter Rettens Bestemmelse.