• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Anden person
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
  • Samlingstekst
  • Redaktionelt
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Naar jeg, O Gud! paa Havet er

Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst

Alleniste Gud i Himmerig

Vaag op, min Siæl, thi Stunden er

Nu bede vi dend Hellig Aand

Vi troe allesammen paa en GUD

Ære være GUD Fader i Himmerig

Dig være Lov og Priis O HErre Christ

O GUds Lam uskyldig

JEsus Christus er vor Salighed

Vor Frelser JEsum vi tilbede

JEsu søde Hukommelse

O JEsu kjære Frelsere

Hielp Gud at jeg nu kunde

GUD være lovet altid og benedidet

Kom O Hedning-Frelser sand

Fryd dig du Christi Brud, Imod

Fryd dig du Christi Brud, Her

Kom nu alle Folkes Trøst

Af Høyheden oprunden er

Betænk O Menniske din Død

Naar jeg betænker ræt dend stund

Hvor snarlig rinder Livet bort!

O Christe, mig forleene Din Naade til min Sang

Bort Mørk, bort søvne Taage

Opvaager Christne alle

Om Himmerig vi tale vil

Om Himmerig vi qvæde vil

HERR' Christ Guds Søn Eenbaaren

GUD Fader, Søn og Hellig Aand

Jeg vil mig HErren love

O GUD aff Himlen see her til

O Skaber udi Himlens Huus

Af Adams Fald fordervet slet

Kyrie Gud Fader aff Himmerig

Nu lader os alle takke GUD vor HErre

Maria er en Jomfru reen

Fra Himlen høyt kom vi nu her

Nu er fød os JEsus Christ

Loved vær du JEsu Christ

Et Barn er fød i Bethlehem

Ald dend gandske Christenhed

Denne Glædes Dag er stoor

Vi Christum love hver og een

Et lidet Barn saa yndeligt

O JEsu Christ som Manddom tog

Guds Godhed ville vi priise

JEsus i Hiert' og Mund er sød

Gud vor Fader Søn og Aand

Vor Gud hand er saa fast en Borg

Vil Gud vor HErr' ey med os staa

Herodes hvorfor frygter du

Fra Himlen kom dend Engle-skar

JEsus Christ i Jødeland

Mit Barn frygt dend sande GUD

Hvo som vil salig udi Verden leve

Dend salig er i Guds Frygt staar

O HERRE Gud og Fader bliid

Der JEsus Christ vor Broder

I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee

Et Bryllup giordes paa dend tid

I hvo som rolig leve vil

I Cana Galilæa der Et Bryllups Høytiid skeede

Om Egteskabet vi siunge vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Ræt salig er forvist dend Mand

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Jeg løffter mine Øyne op

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Der JEsus haffde prædiket

Naar vi i største Nøden staa

Beholdt os HErre ved dit Ord

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

Vare Gud ikke med os denne Tiid

Naar vi i største Nød er sted

Hvi vilt du saa dig klage

Min Siæl nu love HErren

Christus kom selv til Jordans Flood

JEsu Christ dig takke vi

O Menniske begræd din Synd saa stoor

Vi takke dig aff Hiertens Grund

O Gud vor Fader i evighed

Paa Gud alleene Haver jeg sat min Liid

O vi arme Synder, Vore Misgierninger

Hvad kand os komme til for Nød

HERREN hand er min Hyrde good

Dend som mig føder, det er Gud min HErre

O HErre frels mig og døm min sag

Guds Søn er kommen aff Himmelen ned

Solen udi mørke Klæder

Nu gaff min JEsus gode Nat

JEsus op paa Korset stood

Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

Christus JEsus for os offret

Christ stod op aff døde

Christ laa i dødsens Baande

Eya dend striid en Ende fik