Kingo, Thomas Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680

112
113

Aandelige Siunge-Koors
Første Part
Anden og tredie Udgave.

Anden Udgave foreligger i to forskellige Tryk, der begge bærer
Aarstallet 1677. Denne Udgave, hvis Titelkobber meddeles om
staaende, indeholder et rettet Optryk af 1674 og derefter 3 Morgen
og 3 Aftensuk, som angivet S. 116 f. Titelbladet til Førstetrykket
1677a (i Haderslev lærde Skoles Bibliotek) er gengivet ndf. S. 115.
Optrykket 1677b (KB), hvis Titelblad gengives S. 119, er forøget
med et kobberstukket Portræt (anbragt paa Smudstitlens Verso
side). Da Portrættet i det eneste kendte Eksemplar af 1677b er
stærkt beskaaret, er Aftrykket i 1680b (KB) lagt til Grund for
nærværende Reproduktion.
Tredie Udgave1680 findes ligeledes i to indbyrdes forskellige
Tryk, der begge benytter Pladerne til Titelkobber og Portræt
fra 1677. Den indeholder et Optryk af 1677a, og er forøget med
et Melodihefte med særlig Paginering og Titelblad (S. 121 ff.).
De to Tryk 1680b og 1680B, hvis Titelblade gengives S. 120 og
S. 129, synes at stamme fra et fælles Forlæg (1680a), der næppe
kan have været identisk med noget af de to kendte 1677-Tryk, og
man maa derfor regne med, at der har eksisteret et Mellemled
mellem 1677a og 1680b-B.

114

115

116

Dend I. Morgen-Suk.

Nu staar jeg op i HErrens Naun,
[se ndf. S. 295]

Dend IL Morgen-Suk

Dagen nu fra Himlen rinder,
[se ndf. S. 310]

Dend III. Morgen-Suk

Nat Søvn og Slum og Seng far vel,
[se ndf. S. 325]

* 117

Dend I. Aften-Suk.

Dagen nu sin Afskeed tager,
[se ndf. S. 307]

Dend II. Aften-Suk.

Haf Tak, O Gud, for denne Dag,
[se ndf. S. 321]

Dend III. Aften-Suk.

Gak Siæl og tag dit Regne-Bræt,
[se ndf. S. 333]

118

119

120

121
1. Rind nu op i Jesu Naffn.
2. Dagen er snart runden hen.
3. Ach! min HErre straff mig ei.

* 123
1.Siæl og Hierte
2.Bluser op og værer glade
3.Salig er dend Mand

* 124
1. Lychsalig Dag
2. Den præctig Soel
3. Ach HErre, lad dog ei

* 125
1. Velkommen Morgenstund
2. Dend klare Sool gaar ned
3. Gud vær mig naadig

* 126
1. Op, op i søde Jesu Naffn
2. Det mulmer mod den sorte Nat
3. O HErre hør min Jammers Bøn

* 127
1. Nu rinder Solen op
2. Til hvile Solen gaer
3. Udaff dend dybe Nød

* 128
1.Waag op, oc slae paa dine Strenge
2.See hvor sig dagen atter skynder
3.O! HErre holt din Øren aaben

129