• Mindst et ord
  • Alle ord
  • Som ordene står
  • Al tekst
  • Titel & forfatter
  • Prosa
  • Vers & strofer
  • Dialog (drama)
Søgetips

Søgeresultater

Søg begrænsninger

Ny søgning Afgrænset til: Forfatter Kingo, Thomas Fjern begrænsning Forfatter: Kingo, Thomas Indeholder mest Prosa Fjern begrænsning Indeholder mest: Prosa

Søgeresultater

Aandelig Siunge-Koor, Første Part, 2. og 3. Udgave 1677 og 1680

Af Adams Fald fordervet slet

Af Høyheden oprunden er

Aff Dybsens Nød raaber jeg til dig

Ah levende Gud jeg bekiender for dig

Ald dend gandske Christenhed

Alleniste Gud i Himmerig

Beholdt os HErre ved dit Ord

Beklage aff ald min sinde

Betænk O Menniske din Død

Bort Mørk, bort søvne Taage

Christ laa i dødsens Baande

Christ stod op aff døde

Christus JEsus for os offret

Christus kom selv til Jordans Flood

Da JEsus Guds Eenbaarne Søn

Dend Christen Kirkes skiønne Navn

Dend salig er i Guds Frygt staar

Dend som mig føder, det er Gud min HErre

Denne Glædes Dag er stoor

Der JEsus Christ vor Broder

Der JEsus haffde prædiket

Dig være Lov og Priis O HErre Christ

Et Barn er fød i Bethlehem

Et Bryllup giordes paa dend tid

Et lidet Barn saa yndeligt

Eya dend striid en Ende fik

Fader vor udi i Himmerig

Forleen os med Fred naadelig

Fra Himlen høyt kom vi nu her

Fra Himlen kom dend Engle-skar

Fryd dig du Christi Brud, Her

Fryd dig du Christi Brud, Imod

Første og Anden part, 5.og 2.Udgave, Odense 1686

GUD Fader, Søn og Hellig Aand

GUD være lovet altid og benedidet

Gud give vor Konning og ald Øffrighed

Gud vor Fader Søn og Aand

Guds Godhed ville vi priise

Guds Søn er kommen aff Himmelen ned

HERR' Christ Guds Søn Eenbaaren

HERREN hand er min Hyrde good

Herodes hvorfor frygter du

Hielp Gud at jeg nu kunde

Hvad kand os komme til for Nød

Hvi vilt du saa dig klage

Hvo som vil salig udi Verden leve

Hvor snarlig rinder Livet bort!

I Cana Galilæa der Et Bryllups Høytiid skeede

I JEsu Navn, Skal ald vor Gierning skee

I hvo som rolig leve vil

JEsu Christ dig takke vi

JEsu søde Hukommelse

JEsus Christ i Jødeland

JEsus Christus er vor Salighed

JEsus i Hiert' og Mund er sød

JEsus op paa Korset stood

Jeg løffter mine Øyne op

Jeg raaber til dig, HERRE Christ

Jeg vil mig HErren love

Kom O Hedning-Frelser sand

Kom nu alle Folkes Trøst

Kyrie Eleison, Christe Eleison

Kyrie Gud Fader aff Himmerig

Kyrie, Gud Fader forbarme dig over os

Kyrie, Gud Fader, Alsomhøyeste Trøst

Loved vær du JEsu Christ

Maria er en Jomfru reen

Melodiudsættelser til Aandelige Siunge-Koor (DK)

Min Siæl nu love HErren

Mine Synder ere som Sand i Strand

Mit Barn frygt dend sande GUD

Naar jeg betænker ræt dend stund

Naar jeg, O Gud! paa Havet er

Naar vi i største Nød er sted

Naar vi i største Nøden staa

Nu bede vi dend Hellig Aand

Nu er fød os JEsus Christ

Nu gaff min JEsus gode Nat

Nu lader os alle takke GUD vor HErre

O Christe, mig forleene Din Naade til min Sang

O GUD aff Himlen see her til

O GUds Lam uskyldig

O Gud vi lofve dig, Vi bekiende dig en HErre

O Gud vor Fader i evighed

O HERRE Gud benaade mig

O HERRE Gud og Fader bliid

O HErre frels mig og døm min sag

O JEsu Christ som Manddom tog

O JEsu for din Pine

O JEsu kjære Frelsere

O Menniske begræd din Synd saa stoor

O Skaber udi Himlens Huus

O vi arme Synder, Vore Misgierninger

Om Egteskabet vi siunge vil

Om Gud ey bygger Huus og Gaard

Om Himmerig vi qvæde vil

Om Himmerig vi tale vil

Opvaager Christne alle

Paa Gud alleene Haver jeg sat min Liid