Brorson, Hans Adolph O Hellig Aand! o søde trøst,

Nr. 60.

Mel. Kom Hellig Aand, O HErre.

O Hellig Aand! o søde trøst,
Som flyder ind i siel og bryst
Paa den, som har et ydmygt hierte,
Jeg beder dig med længsels smerte,
Ach træng os dog i sielen ind,
At varme op vort frosne sind,
At vi ey lunkne eller kolde
Men fyrig pintse-fest kand holde.
Halleluja, Halleluja.

2. Ach lad din kraft dog trænge ind,
At gribe an mit haarde sind,
Dets klippe-art at sønderrive,
At du deri kand boe og blive.
Ach! det er fuldt af dynd og jord,
Hvor verdens skarne-tyde groer,
Som dødens beske frugter give,
Hvor kand det da din bolig blive?
Halleluja, Halleluja.

3. Thi villien er faren vild,
I verdens glæde glad og mild,

* *

- - -

*

i verdens glæde.

166

Har tabt den rette sielens hvile,
Vil blive sund af dødens pile,
Den hører ordet uden sands,
Og finder ikke troens glands,
Hvor kand, hvor kand hun da begiere,
At du i sielen vilde være?
Halleluja, Halleluja.

4. Saa ilde seer den vaaning ud,
Ach kom dog ind, o store GUd,
Fey ud al skidenhed og stank,
Giør sielen deylig nye og blank!
Forstyr den skidne rede, hvor
Nu belial og verden boer,
Lad syndens trældom dog faae ende,
At jeg din frihed ret kand kiende.
Halleluja, Halleluja.

5. Træd ind, du ædle pintse-giest,
Og giv min siel en liflig fest;
Lad hiertet udi troen brænde,
Og sig med magt til himlen vende,
Slaa selv dit verksted i mig op,
Og styr mit gandske levnets-lob,
Saa kand jeg ved din naades-gave
Den rette pintse-glæde have.
Halleluja, Halleluja.

6. O Hellig Aand, o! føer mit sind
Dog ret i andagts lue ind,
Ach! lær mig dog til dig at træde
I bønnens rette kraft og glæde,
Jeg er saa lunken i mit bryst,

*

- - -

* 167

Ach! giv mig ret en hiertens lyst
Til dig, min skat foruden lige,
At faae, og aldrig mere svige.
Halleluja, Halleluja.

7. Ach vidne i mig hvor jeg gaaer,
At jeg hos GUd i naade staaer,
Og føer mig hen fra syndens vane
Paa himlens rette løbe-bane,
I bønnen ey at blive træt,
At sige: Abba Fader! ret,
Ja lad ved dig mit hierte svømme
I kierlighedens fulde strømme.
Halleluja, Halleluja.

8. Giv mig et uforferdet mod,
I troens kamp at holde fod,
At bryde frem i kraft og vælde,
Og ey til nogen side helde,
Du viisdoms Aand, klar op i mig,
At siel og aand og hierte sig
Kun ønske i dit lys at bygge,
Og hade syndens mørke skygge.
Halleluja, Halleluja.

9. O Hellig Aand! regier min aand,
Og føer mig ved din egen haand,
Mod synden nat og dag at krige,
Og altid abba fader sige,
Lad JEsu fred i hiertet boe,
Og giør mig stadig, huld og troe,
At ingen synd mig fra dig driver,
Og jeg udi dit forbund bliver.
Halleluja, Halleluja.

*

- - -

* 168