Brorson, Hans Adolph O arme siel og hierte, kom,

Nr. 114.

Mel. Min Siel og Aand opmuntre etc.

O arme siel og hierte, kom,
For HErrens høye helligdom
Et fode-fald at giøre,
Kast dig med graad for JEsu fod,
Og beed ham for hans død og blod,
At hand dig vil bønhøre
Den bøn, du vil fremføre.

2. Din miskundhed, o Frelsermand!
Er dog saa stor, at ingen kand
Den nogen tiid udsige,
Hvor skulde da din kierlighed
Forskyde den, som falder ned

*

- - -

* 335

For dit almægtig rige,
Om hielp og trøst at skrige.

3. Min synd er overmaade stor,
Og truer mig med siele-mord,
Om retten faaer sin gænge,
Jeg gruer for din grumhed meer
End den, som galgen for sig seer,
Hvori hand strax skal hænge,
Din ret den er saa strenge.

4. Skal jeg nu længer tænke paa
Min synd, da maa jeg slet forgaae
Med alle i min vaade,
O JEsu! hvad er det behov
Imens du giver alle lov
At løbe til din naade,
Og bod paa synden raade.

5. Saa vil jeg da i denne nød
Til JEsu pine, kors og død
Min flugt allene tage,
O hierte JEsu! see hvordan
Jeg arme synder er deran,
O! lad dig dog behage,
At tænke paa min plage.

6. Jeg har mig tiit vel taget for,
At følge dine fode-spor,
Og alt til himlen ile,
Saa tog du mig i naade an:
Men jeg blev ved, som jeg var van

*

- - -

* 336

Paa sikkerhed at hvile;
Saa jeg maa snart fortvile.

7. O kiere siel, forsag dog ey,
Du kand paa bods og bedrings vey
Endnu din JEsum finde,
Tænk paa det dyre rosens blod,
Som hand for dine synder lod
I helved-pine rinde,
Og lad dit saar forbinde.

8. O søde JEsu! lad mig paa
Den høye ting forvisning faae,
Som paa saa klar en maade
Forsikres i dit sande ord,
At synden aldrig er saa stor,
Man jo kand finde naade,
Naar man sig lader raade.

9. Mit øye græder hvad det kand,
Og i det salte taare-vand
Sig siel og hierte bader,
Det skier mig ind i marv og been,
At jeg skal ogsaa være een
Af dennem, som forlader
Al godheds milde Fader.

10. Men vidre tør jeg ikke gaae,
Før du et naadigt øye paa
Mig arme synder kaster,
At jeg, imens du end er vred,
Mig ikke med frimodighed

* 337

Mod dig min GUd formaster,
Skiønt jeg for jammer haster.

11. Jeg vil paa nye forpligte mig
At være din, at elske dig,
Mig løs fra verden slide,
Fra denne stund med ivrigt mood,
Ved JEsu pine, død og blod
Mod verdens lyst at stride,
Og kun af JEsu vide.

12. Halleluja! jeg vandt min sag,
Jeg har i JEsu død en smag
Af himmeriges rige,
Min siel i GUd er glad og sund,
Og skal til dødens sidste stund
Mod satan mægtig krige,
Og JEsum aldrig svige.