Brorson, Hans Adolph Søde JEsu! hvilken fliid

Nr. 94.

Mel. Bort I kiødelige Tanker.

Søde JEsu! hvilken fliid
Har du giort dig dag og nat,
At du kunde faae mig fat,
Før jeg kiendte naadens tiid,
At du kunde redde mig
Fra at døe evindelig.

2. Al din herlighed og pragt
Har du ikke tænkt oppaa,
Naar du mig kun kunde faae,
Trængsel, armod og foragt
Løb du villig ind udi
For min arme siel at frie.

3. Du forlodst din himmel-sal,
Tog et hyrde-embed paa,
Lod din konge-krone staae,
Treffede et selsomt val,
Sielen er det, som du til
Bruud og dronning have vil.

4. Det er derforuden sandt,
At du dig opofre lod,

* *

- - -

* * 276

Gav dit eget liv og blod,
Ja din dyre siel til pant
Paa at du, min skat, med mig
Vilde ret trolove dig.

5. Er det da en afgiort sag,
At du, søde JEsu, mig
Elsker saa usigelig;
O saa kommer da den dag,
At jeg i mig finde kand
Dine kierligheders brand.

6. Luk mig i dit rige ind,
Lad mig see dit hiertelag,
Giv mig kys og favnetag,
Og mig med dig saa forbind,
O min konge og min Gud,
At jeg altid er din bruud.