Brorson, Hans Adolph Frisk op til fryd, alt christen-blod,

Nr. 53.

Frisk op til fryd, alt christen-blod,
At JEsus op fra døde stod,
Og giennem mord og grav og død
Med Guddoms kraft og styrke brød,
Halleluja lad klinge da al verden om,
At hand med liv fra døde kom.

* *

- - -

* * 149

2. Den anden Adam er opvakt,
Og GUd har selv ham bruden bragt,
Som GUd udaf hans side drog,
Der hand en søvn i graven tog,
Halleluja lad klinge da al verden om,
Bort trygheds nat og syndig slum.

3. Er jeg da JEsu kiød og been,
Hvo vild' da være stok og steen?
Vaag op, mens JEsus vaagen blev,
Og mørkhed med sin glands fordrev,
Halleluja lad klinge da al verden om,
Ja skingre i hvert engle-rum.

4. Vor Noa, som os trøste kand,
Og føre paa det tørre land,
Af arken gaaer med freydigt mod,
Thi borte er den synde-flod,
Halleluja lad klinge da al verden om,
Thi GUd forsonet er og from.

5. Velsignelsen nu deles ud,
Hast siel, at møde for din GUd,

*

- - -

* 150

Viingaarden staaer i fulde floer,
Hvor trøstens kølne-druer groer,
Halleluja lad klinge da al verden om,
Lad synge, hvad der ey er stum.

6. Vor Noa skenker vinen klar,
Som kraft og ingen bærme har;
Bliv drukken, JEsu milde bruud!
Hvad da om verden leer dig ud,
Halleluja lad klinge da al verden om,
Vel den, som verden kalder dum.

7. Nu voxer modne mandler op
Af Aarons kieppes tørre knop;
Den blomstrer, qvæger liv og bryst
Med tusind himmel-fryd og lyst.
Halleluja lad klinge da al verden om,
Slig sommer-pragt af jorden kom.

8. Saa kommer, nyder uden frygt
Den frugt, I har med taarer søgt;
Hans kierlighed ey visner hen,
Hver morgen er den nye igien.
Halleluja lad klinge da al verden om,
Her voxer sielens lægedom.

9. Vort Paaske-lam vi æde kand,
Som kom fra himlens fryde-land,
Hvis kiød al verden giver liv,
Hvis blod giør synden død og stiv.
Halleluja lad klinge da al verden om,
Vel den, der har kun hierte-rum.

*

- - -

* 151

10. Al suurdey ud af dit gemøt,
Thi her maa alting være sødt;
Bort med den stinkend vellyst-rad,
Thi kierlighed er selv vor mad.
Halleluja lad klinge da al verden om,
Bort bitterhed og falskheds skum.

11. Du lever, hersker, store helt,
Det er min skandse for min telt;
Frisk! jeg vil vinde ved dit blod,
Og slide satan under fod.
Halleluja lad klinge da al verden om,
Naar ved basunen holdes dom.