Brorson, Hans Adolph Retfærdighed

Nr. 128.

Mel. I JEsu Navn skal al vor etc.

Retfærdighed
I JEsu Christi blod
Er det, jeg veed,
Som mig til salighed
Giver et forsikret mod.
Jeg arme muld
Er af naturen fuld

* *

- - -

* * 376

Af syndens gift og pest,
Til døden syg og qvæst;
Hvad jeg siden lidt og stort
Got har ladt og ondt har giort,
Veed min JEsus allerbest.

2. Retfærdighed
I JEsu Christi blod,
Hans blodig sveed
Og al den deel, hand leed,
Giør min gandske jammer god;
Hand har det alt
Fuldkommelig betalt.
I JEsu blod og saar
Jeg fuld forløsning faaer.
Al den deel, jeg har forseet,
Er som det var aldrig skeet,
Naar jeg ret til JEsum gaaer.

3. Retfærdighed
I JEsu Christi blod
Er fuld beskeed
Mod satan, naar hand vred
Gaaer min arme siel imod;
Hvad vil hand meer,
Naar hand mit hierte seer,
At have JEsum fat,
Og al min synd forladt?
Hand maa sprekke ved at see
Mig ved JEsu bryst at lee,
Som hans due, brud og skat.

4. Retfærdighed
I JEsu Christi blod
Giør sielen keed
Af verdens daarlighed;

*

- - -

* 377

Triner hende under fod.
Hvad verdens lyst,
Hvad giver hun for trøst,
Naar den beklemte aand
Maa føle dødens baand?
JEsus og hans dyre død
Giør mig al min jammer sød,
Ham jeg har i troens haand.

5. Retfærdighed
I JEsu Christi blod,
Din søde fred
Slet intet hierte veed,
Som ey ret vil giøre bod.
Den sikre flok
Paa tungen har dig nok,
Man bruger naadens trøst
Til skiul for verdens lyst,
Tænker ey, at sielens roe
Kommer kun af saadan troe,
Som vil følge JEsu røst.

6. Retfærdighed
I JEsu Christi blod,
Mit hvile-sted
Og skiønne urte-bed,
Fuld af hiertens-fryd begroed.
Min himmel-dug
Og skiold mod dødens hug;
Mit hiertes øyesteen,
Som holder sielen reen,
Pryder mig med gylden span,

*

- - -

* 378

Fryder mig med livets mann,
Siel og hierte, marv og been.

7. Retfærdighed
I JEsu Christi blod,
Kom til mig ned,
Og naadens himmel breed
Over hiertets jorde-klod.
En sterk udstrakt
Befæstnings himmel-magt,
Som satans løve-tand
Ey giennembrekke kand;
Hvor GUds Søns retfærdighed
Ret som solen straaler ned
Paa mit hiertes mørke land.

8. Retfærdighed
I JEsu Christi blod,
Du komst herned
I paradises sted,
Som forgik ved syndens flod.
Hvad paradiis?
Du bærer større priis;
Dit livets træ og frugt
Har døden gandske slugt.
Her er paradises flod,
Strømme af GUds eget blod
Og en evig naades lugt.

*

- - -

* 379