Brorson, Hans Adolph Paa denne dag vi see GUds Søn

Nr. 55.

Mel. Alleneste Gud i Himmerig, etc.

Eller: Guds Søn er kommen af himmelen ned.

Paa denne dag vi see GUds Søn
Til himlen op at fare,
Og takke GUd, med hiertens bøn,
Hand vilde dog bevare
Sit arme folk paa denne jord,
Som blant saa mange farer boer,
At vi i troen blive.

2. Nu GUd skee lof, vor JEsus giør
En vey til himmerige,
Og aabner for os himlens dør,
At vi derind kand kige,
At hver, som troer, kand vel til freds
Sin milde Frelser allesteds
I korset efterfølge.

3. Hvo ey vil følge, kand det ey
Med GUd oprigtig mene,
GUd kand sig paa den brede vey
Med ingen siel forene.
Det gielder troen, er hun der,
Saa er vor gandske vandrings færd
Kun alt til himlen rettet.

*

- - -

* * 156

4. Slig himmelfart i sielen skeer,
Naar vi vor Fader finde,
Ey mere efter verden seer,
Med GUds folk os forbinde,
Har GUd i tanker nat og dag,
Og vandrer ham til velbehag,
Til vi hos ham kand samles.

5. Da bliver dagen bliid og skiøn,
Naar GUd os hiem vil hente,
At vorde liig hans kiere Søn,
Som vi i troen vente,
Hvor glæden ret skal være stor,
Naar vi hos ham i lyset boer,
Det GUd af naade give.

6. Nu JEsus giorde alting vel,
Hand lod sig for os føde,
Omsider piinlig slaae ihiel,
Stod op igien fra døde,
Til himlen foer, ved naadens kald,
Hvad vi har tabt ved Adams fald,
Os kierlig at tilbyde.