Brorson, Hans Adolph Gud skal alting mage,

Nr. 82.

Mel. JEsu! du min glæde.

Gud skal alting mage,
Som mig alle dage
Favner i sit skiød,
Hand som mig udvalte,
Og blant sine talte,
Førend jeg blev fød,
Hand som veed
Saa god beskeed
Udi livet og i døden,
Hvad jeg har fornøden.

2. Gud skal alting mage,
Som saa mangen plage
Haver fra mig vendt,
Underholdet livet,
Mad og drikke givet,
Som det mig har tient,
Og naar tiit
En anden sit
Har med suk og sorg fordøyet,
Har han mig fornøyet.

3. Gud skal alting mage,
Lad den gamle drage
Fnyse hvad hand kand,
Lad kun havet bruse,
Alle vinde suse,
Gud er styremand,
Jonas saae
Beviis derpaa,
Naar hand og til jorden bøyer,
Hand igien ophøyer.

Nr. 82. EaJ1-7.

- - -

* 235

4. Gud skal alting mage,
Dig ved haanden tage,
Naar du synke skal,
Naar du vil fortvile,
Finder ingen hvile
Udi modgangs-dal,
Gud da vil
Selv træde til,
Da skal al din kummer endes,
Som et straa forbrændes.

5. Gud skal alting mage,
Mægtig i de svage
Hand sig altid teer,
Skulde eller kunde
Nogen gaae til grunde,
Som paa HErren seer?
AIlesteds
Da vel til freds,
Alting staaer udi hans hænder,
Al din trang hand kiender.

6. Gud skal alting mage,
Naar du skiønt skal smage
Dødens beske skaal,
Da vil hand det giøre,
Selv vil hand dig føre
Til det rette maal,
Lad den pagt
Kun staae ved magt,
At du skal til graven drage,
Gud skal sielen tage.

*

- - -

* 236

7. Gud skal alting mage,
Som den sorte drage
Mægtig overvandt;
Fører hand skiønt sine
Giennem kors og pine,
Underlig iblant,
Vær bered
Til striid og fred,
Til at give og at tage,
Gud skal alting mage.