Brorson, Hans Adolph Saa kom o JEsu, stærke heldt,

Nr. 97.

Mel. Det gamle Aar forgangen etc.

Saa kom o JEsu, stærke heldt,
Som slog i verden op din telt,
Vor Josva, store kæmpe, som
Har kast de sortes fæstning om,
Og ved din stærke Guddoms magt
Os saadan herlig frihed bragt,
De største fiender slog og sleed,
Og som en JEsus lagde ned.

2. O satan! giør du meer fortred?
Kun sagte, her er qvindens sæd,
Som haver med sit blod og død
Dig givet pande-knuus og stød,
Og ved sit dyre blod os bragt
Den præstelige konge-magt,

*

- - -

* 286

At vi paa satans hals kand staae,
Og frisk i JEsu fodspor gaae.

3. Ja HErre, du os egner til
Dit hierte, hvo det have vil.
Du kalder os til bedrings sti,
Og giør fra syndens aag os frie,
Og som du est en stor prophet,
Som Gud i himlen ud har seet,
Saa viser du og synd're paa
Den vey, man skal til himlen gaae.

4. Dit navn, o JEsu! nok er værd,
At alle bøye deres knæer,
Og trykke det med troens arm
Dybt ind i sielens favn og barm,
Saa kommer jeg og bøyer mig,
O JEsu, JEsu, ned for dig,
Dit navn, det søde JEsu navn,
Jeg kysser i mit hiertes favn.

5. Dit navn jeg altid kalder paa,
I hvor jeg skal i verden gaae,
Dit navn er al min skiul og borg,
Der gaaer jeg hen i al min sorg,
Naar jeg det fat i bønnen faaer,
Strax himlen for mig aaben staaer,
Jeg bærer det i siel og sind,
Det bærer mig i himlen ind.

6. Giør synden siel og øye vaad,
Da veed min JEsus gode raad,
Er jeg forskrekket for min Gud,
Saa er dit navn mit fredens bud,

*

- - -

* 287

Du haver dempet vredens ild,
At Gud er mig nu god og mild,
Og styrtet satans fangeslot,
Som blev ved din triumph til spot.

7. Du giør mig synde-fri og leed,
Og giver din retfærdighed,
Da bliver straxen hiertet let,
Og kand bestaae for himlens ret,
Min JEsus er min naade-stoel,
Mit levnets prydelse og soel,
Hand fører mig til paradiis,
Og spiser mig paa engle-viis.

8. O JEsu navn, o søde ord,
Et paradiis paa denne jord,
En rose, fuld af livets kraft,
En drue, fuld af himmel-saft,
Som qvæger hiertet, siel og sind,
Og drager i Guds sødhed ind,
At jeg tit ikke andet veed,
End himlen selv er kommen ned.

9. O giv dig, med dit søde navn,
Hen i mit arme hiertes favn,
At jeg din sødheds ledske faaer,
Naar jeg i nøden til dig gaaer,
Ja, naar al verdens trøst er død,
Saa vær mig desto mere sød,
O JEsu, arme syndres ven,
O drag mig gandske til dig hen.

*

- - -

* 288

10. Som ild giør alting lue-rødt,
Og honningen det sure sødt,
Saa giør dit navn mit hierte glad,
Og spiser det med engle-mad,
Hvo det har smagt i korsets stand,
Hand vist om sødhed tale kand,
Mit hierte, mund og dette bryst
Er gandske fuldt af JEsu lyst.

11. O hvem vil gaae til JEsum hen,
Og sige til min siele-ven,
At hand dog snart vil komme ned,
Jeg ligger syg af kierlighed,
Den ting er sød, at smelte hen
Af kierlighed til dig, min ven,
Jeg længes, trænges, dag og nat,
Kun efter dig, min søde skat.

12. Dit navn, o JEsu! kysse mig,
Og favne sielen inderlig,
Saa vil jeg prise nat og dag
Dit hulde JEsu hiertelag,
Jeg vaager, sover, hvor jeg gaaer,
Til dig mit hierte altid staaer,
Ved dig jeg har i livet roe,
Og gaaer til døden glad og fro.