Brorson, Hans Adolph Hvad hører jeg i paradiis?

Nr. 87.

Mel. Nu lader os hans Legem.

Hvad hører jeg i paradiis?
En lyd af HErrens vredes riis.
Hvad da, hvorledes er det fat?
Ach! Adam har sin Gud forladt.

2. Hand var jo i Guds billed skabt?
Ja! men nu er den krone tabt.
Er al den herlighed forbie?
Ja nu er hand i slaverie.

3. Hvor blev hans viisdoms himmel-skat?
Ach den forsvandt i syndens nat.
Hvad har hand nu for denne glands?
En tordenskye i sind og sands.

4. Hvor blev hans lyst at tiene Gud?
Den brød hand med vor HErres bud.
Er den forglemt, som var saa sød?
Ja den er tabt, og glemt, og død.

5. Hvad stak ham, som var før saa klog?
Hans egen hustru ham bedrog.
Hvor faldt hun i den jammer ned?
Ved satans underfundighed.

6. Hvor kunde satan det formaae?
Hun tænkte større magt at faae.
Var dette grib saa stor en last?
Ja! derved har de Gud forkast.

*

- - -

* 255

7. Hvorledes blev da sielen nu?
Forferdet under vredens kue.
Hvad kom der efter lyset ind?
Et dumt, fra Gud forvildet sind.

8. Hvad havde hand med det fortient?
At vorde evig, evig brændt.
Hvem havde deel i denne løn?
Det gandske arme Adams kiøn.

9. Hvor komme vi til den fortred?
Vi vare jo i Adam med.
Hvoraf kand dette blive kiendt?
At vor natur fra Gud er vendt.

10. Ach! er det ey en farlig sag?
Ja! nød og angest for og bag.
Det seer jo ey den store flok?
Ja, men de kunde see det nok.

11. Hvem siger da, at Gud er vreed?
Det siger vor samvittighed.
Ja hvad om hun er sovet hen?
Saa faaer hun vækkes op igien.

12. Men er der ingen redning til?
Jo, vel for den, som reddes vil.
Hvor skal man da, hvor skal man hen?
Til Gud, vor fromme Gud, igien.

13. Vil hand os tage an paa nye?
Ja, dersom vi fra synden flye.
Hvor naae vi denne kierlighed?
I JEsu troe, som for os leed.

*

- - -

* 256

14. Er synden da mig reent forladt?
Ja, faae vi ham i troen fat.
Hvad giør mig vis i denne sag?
Din kamp mod synden nat og dag.

15. Er da min Gud mig mild og bliid?
Ja, søg din JEsum kun med fliid!
Men om det ey i tiden skeer?
Saa er der ingen redning meer.