Brorson, Hans Adolph Ach! at enhver dog tænkte paa,

Nr. 22.

Mel. Kommer til mig sagde etc.

Ach! at enhver dog tænkte paa,
Hvordan Maria vil og maa
Til templen ikke komme,
Før tiden til den renselse,
Som GUd befalede at skee,
Var efter loven omme.

2. Naar synden først er renset ud
Af hiertet, efter HErrens bud,
Ja da vil JEsus komme,
Og stille sig i templen ind,
Thi det er skiult for verdens sind,
Men føles af de fromme.

3. Tænk ikke, at vor Frelsermand
I saadant hierte blive kand,
Hvor kiød og blod vil raade,
Hvor Aanden ey har kiød og blod
Og satans rige under fod,
Der føles ey hans naade.

4. Hans tempel er et renset mod,
En siel, som knuset er i bod
Og stolperne giort røde
I Lammets blod, der er hans boe,
Der favner ham den sande troe,
Og gaaer sin GUd i møde.

*

- - -

* * 70

5. Da viger al vor synd og skam,
Naar vi GUds rene Søn og Lam
Vor GUd til offer bringe,
Der sig saa villig selv frembød
For os at lide korsets død,
GUds hierte at betvinge.

6. Ach! stil dig, med hvad du formaaer,
Kun frem for GUd, men hvor det gaaer,
Lad synden borte blive,
Jag verden af dit hierte ud,
Og søg din hvile kun i GUd,
Saa vil hand naade give.

7. Eenfoldighed, det due-sind,
Skal bringes med dit offer ind,
GUd skal dig ey forskyde,
Lad lammenes den stille art
Ey fattes i din ofrings part,
Saa vil din GUd dig fryde.

8. Lad verdens den forvendte flok
Opofre satan længe nok
Guld, vellyst, mange penge,
Den tieneste ey andet kand
End lønnes hist med svovl og brand,
Naar GUd sin ret vil strenge.

9. Men hvo, som vandrer derimod
Med Simeon i bøn og bod,

*

- - -

* 71

Sin JEsum favnetager,
Fuld af den Hellig Aand og troe,
Og venter Israelis roe,
Den ofrer rette sager.

10. Hand og med Simeon engang
Kand fare bort med fryde-sang
Til evig fred og ære,
Hvo JEsum vil i troen see,
Kand ogsaa midt i døden lee,
Og siden kronen bære.

11. Ach! at jeg glad i Aanden stod,
Opfyldt med kierlighedens flod,
Som oven fra nedflyder,
Med Simeon jeg vilde snart
Da holde saadan himmelfart,
Hvortil min siel sig fryder.

12. Giv, søde JEsu, at jeg maa
Kun efter hiertets reenhed staae
I alle mine dage,
Til du mig, naar dig synes got,
Fra verden til dit himmel-slot
Af naade vil optage.