Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

Forfatterne

til Brorsøns oversatte salmer i nærværende bind.

Albinus, Johann Georg, præst (1624-79): Nr. 109.

Anton Ulrich, hertug til Brunsvig-Lüneburg-Wolfenbüttel (1633-1714): Nr. 111.

Arnold, Gottfried, kirkehistoriker, præst (1666-1714): Nr. 66.

Bacmeister, Lucas, superintendent (1530-1608): Nr. 48.

Bernstein, Christian Andreas, præst (1672-99): Nr. 106.

v. Bonin, Ulrich Bogislaus, officer, embedsmand (1682-1752): Nr. 83.

Buchholz, Andreas Heinrich, superintendent (1607-71): Nr. 43.

Böhmer, Justus Henning, juridisk professor (1674-1749): Nr. 28, 49, 60.

Denicke, David, jurist, konsistorialråd (1603-80): Nr. 67, 72(?), 121.

Francisci (Finx), Erasmus, skribent (1627-94): Nr. 73.

Franck, Johann, borgmester (1618-77): Nr. 65.

Freylinghausen, Johann Anastasius, præst (1670-1739): Nr. 3, 35, 38, 52, 74, 98.

Funcke, Friedrich, præst (1642-99): Nr. 57.

Gerhardt, Paul, præst (1607-76): Nr. 4, 12, 30, 37, 39, 58, 61,

76, 91, 125.

Gesenius, Justus, generalsuperintendent (1601-73): Nr. 72 (?).

Gotter, Ludwig Andreas, hofråd (1661-1735): Nr. 102.

Hagen, Peter, rektor (1569-1620): Nr. 23.

Heermann, Johann, præst (1585-1647): Nr. 115.

Held, Heinrich, sagfører (1620-59): Nr. 31.

Herrnschmidt, Johann Daniel, teologisk professor (1675-1723): Nr. 13.

Homburg, Ernst Christoph, retskonsulent (1605-81): Nr. 56.

Knorr von Rosenroth, Christian Anton Philipp, kancellidirektør (1636- 89): Nr. 14, 44, 101.

Koitsch, Christian Jacob, rektor (1671-1735): Nr. 53.

Kramer, Mauritius, præst (1646-1702): Nr. 62.

Lange, Johann Christian, generalsuperintendent (1669-1756): Nr. 95.

XXIV

Laurenti, Laurentius (Lorenzen, Lorenz), kantor (1660-1722): Nr. 15, 21, 22, 25, 100, 113.

Liscow, Salomo, præst (1640-89): Nr. 124.

van Lodenstein, Jodocus, hollandsk præst (1620-77): Nr. 70 (tysk oversætter: Crasselius, Bartholomäus, præst, 1667-1724, el. måske Arnold, G., se ovf.).

Müller, Michael, teologisk kandidat, huslærer (1673-1704): Nr. 16.

Neander, Joachim, præst (1650-80): Nr. 92.

Olearius, Johann, generalsuperintendent (1611-84): Nr. 24.

Rambach, Johann Jacob, professor og superintendent (1693-1735): Nr. 75,85.

Richter, Christian Friedrich, læge (1676-1711): Nr. 42, 89, 103.

Rist, Johann, præst (1607-67): Nr. 51, 54, 96, 97.

Rothe, Johann Andreas, præst (1688-1758): Nr. 120.

Schade, Johann Caspar, præst (1666-98): Nr. 123.

Scheffler, Johann (Angelus Silesius), læge, katolsk præst (1624-77): Nr. 20, 34, 64, 93, 94.

Schmidt, Johann Eusebius, præst (1670-1745): Nr. 32, 50.

Schrader, Johann Hermann, provst (1684-1737): Nr. 2, 68, 84, 110, 119.

v. Senitz, Elisabeth, hof frøken (1629-79): Nr. 36.

Stegmann, Johann Caspar, præst (1687-1736): Nr. 63.

Stockmann, Ernst, præst (1634-1712): Nr. 82.

Zwick, Johann, præst (1496-1542): Nr. 55.

Ukendte forfattere: Nr. 59, 69, 90, 105, 108, 122.

J.F.Johannsen, Historisch-Biographische Nachrichten von geistlichen Liederdichtern, deren Lieder in dem Schleswig-Holsteinischen sowohl alten als neuen Gesangbuche befindlich sind, 1802. - E. E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengcsangs3 II-V, 1867-68. - A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexikon I-II, 1878-79. - E. Brederek, Geschichte der schleswig-holsteinischen Gesangbücher I, 1919.

XXV

XXVI
1

Titelblad 1742 J2. (desuden J3. 5-7.)

rare] sjældne, herlige.

2
3

Allerunderdanigst Tilskrift med tilegnelsesdigt findes kun i J2-3.

4

Stormægtigste MONARCH!

Allernaadigste ARVE-KONGE OG HERRE!

Undseelighed mig ey tilstood
Den allerstørste Lykke,
Da jeg den første gang tillood
Mit Sange-Skrift at trykke;
Jeg tænkte: KONGEN visselig
Har andet paa at tænke,
End at Hand skulde lade sig
Saa slet et Arbeyd skiænke;
Jeg vidste, Himlens store Mand
Har altid Hænder fulde
Af Klager fra det heele Land,
Dog just det samme skulde
Nu give mig Opmuntring til
At lade mine Sange
Omsider gaae den Vey, de vil,
Og ikke være bange.
Kand dog enhver med sit Papiir
Saa frit til Kronen haste,
Vil MAJESTÆTENS Vældes Spiir
Dog intet Blad forkaste;
Er her saa stor en Naades Poort
For baade Tak og Sukke?
Er dog saa stærk en Anstalt giort
Til alle ind at lukke?
Hvor kunde jeg da sige ney
Til Bogens Længsels Smerte?
Da her er dog en alfar Vey
Til KONGENS milde Hierte.

* 5

Det maae al Verden troe dig til,
KONG CHRISTIAN DEN SIETTE,
Du selv din Byrde bære vil,
Og alle andres lette,
Har sat dit Hierte til et Maal
For hver Mands Trængsels Pile,
At den maa være Steen og Staal,
Som kunde der paa tvile.
O! HØY-VELSIGNEDE MONARCH!
Hvi skulde jeg forbyde
Da mere disse Siunge-Ark
Den Herlighed at nyde,
At vorde til et Offer lagt
For DANNER KONGENS Throne,
Samt Vidnesbyrd om Troens Magt,
Dens Sverd og Skiold og Krone?
En Samling er i dette Baand
Af ydmyge Suppliqver,
Som Israel ved Troens Haand
Til Himlen daglig skikker;
De er' et Neeg og liden Høst
Af Aandens Første-grøde,
En Tone til at gaae med Lyst
Den sidste Dag i møde;
De viser Troens rette Grund,
Art, Frugt, Kamp, Midler, Ende.
Vel den! som kand til sidste Stund
Dens rette Virkning kiende.
Til sligt at vise har de sat

* 6

KONG CHRISTIAN DEN SIETTE,
At Christenheden Troens Skat
Desmindre skal forgiette.
Hid! læser denne gyldne Skrift
Paa Bogens første Side,
I Folk, som sætter Aandens Drift
Fra Troen selv til Side.
Og du, min Bog, hvad vil man dig
Dog meget salig prise,
At du har lært saa mesterlig
Din Meening at bevise,
Thi hvad du baade stort og rart
Om Troen kand bekiende,
Det seer man, som et Lyys saa klart
I KONGENS Navn at brænde.
GUD lade KONGENS Verk og lid,
Hans hele Huus og Stamme
Fra nu og indtil evig Tiid
Blant Troens Helte bramme!

Det ønsker i allerdybeste

Underdanighed

Deres Kongel. Majests.

Min Allernaadigste

Arve-Herres og Konges

Ribe. d. 19. Aug. 1742.

Allerunderdanigste

Arve-Undersaat og Forbedere

HANS ADOLPH BRORSON.

*

- - -

* 7

* 8
9