Brorson, Hans Adolph Troens rare Klenodie, 1.-2. del. - 1951

TROENS RARE KLENODIE

BESTAAER AF 7. DELE.

DEN I. DEEL.

Troens Fryde-Fest.

INDEHOLDENDE:

1. Advents-Psalmer pag. 1-11. it. 506-512
2. Jule-Psalmer 1-11. it. 11-26
3. Nyt-Aars-Psalmer 26-37. it. 512
4. Psalmer paa Hell. 3 Kong. Dag 37-40
5. Psalmer paa Mariæ Renselses-Dag 41-48
6. Passions-Psalmer 48-80. it. 515
7. Paa Mariæ Bebudelses-Dag 48-80. it. 80-84
8. Paaske-Psalmer 84-101. it. 518
9. Himmelfarts-Psalmer 101-107
10. Pintse-Psalmer 107-123
11. Paa Johannis den Døberes Dag 123
12. Mariæ Besøgelses-Dag 124
13. Sanct Mikkels-Dag 128-134
14. Alle Helgens-Dag 134

DEN II. DEEL.

kaldes

Troens Grund,

bestaaende af 2. Parter.

Den 1ste Part handler

1. Om GUds Væsen og Egenskaber pag. 137-145
2. Om GUds evige Naade-Val og Forskydelse 146-151
3. Om Skabelsen 151-158
4. GUds Forsyn 158-169
5. GUds Billede og Menniskets Elendighed. 170-184
6. GUds Venlighed og Kierlighed 184-187 it. 520
7. JEsu Navne, Embeder og Stænder 188-202
8. GUds Kald 202-206
9. Oplysningen 206-209

* 10

Den anden Part af
Troens Grund,
handler om

1. Salighedens Orden pag. 210-212
2. Igienfødelsen 212-222
3. Omvendelsen 222-247
4. Troens Egenskab 247-257
5. Retfærdiggiørelsen 257-266

DEN III. DEEL.

lærer

Troens Midler.

1. GUds Ord, Loven og Evangelium pag. 266-281
2. Bønnen 281-289
3. Daaben 290-295
4. Alterens Sacramente 295-306

DEN IV. DEEL.

viser

Troens Frugt.

1. En daglig Prøve pag. 306-310
2. Hellig Frygt for GUd 310
3. Tilliid paa GUd 313-319
4. Begierlighed og Længsel efter GUd 319
5. Kierlighed til GUd 320-327
6. Den sande Viisdom 327
7. Christi Efterfølgelse og Verdens Fornegtelse 329-342
8. Glæde i Gud 342-346
9. Taalmodighed 346-350
10. Hiertets Opofrelse til GUd 350-355
11. Hiertets Overladenhed i GUds Villie 355-360 it. 523
12. Sielens Roe og Hvile i GUd 360-366
13. Den almindel. og broderl. Kierlighed 366-375
14. Kydskhed 375-381

DEN V. DEEL.

Troens Kamp og Seyer

beskriver

1. Korsets Hemmelighed i Almindelighed pag. 381-400
2. Aandelig Striid 400-413
3. Høye aandelige Anfegtninger 413-423
4. Aandelige Aarvaagenhed 423-432
5. Bestandighed og Fremvext i Troen 432-444

11

DEN VI. DEEL.

Troens Herlighed

forestiller

1. De Troendes høye Adelskab pag. 444-464
2. Den aandelige Foreening med JEsu 464-479
3. De Troendes forborgene Liv 479-484

DEN VII. DEEL.

Troens Ende

af maler

1. Dette Livs Forfængelighed pag. 484
2. Døden og Opstandelsen 486-492
3. Den yderste Dom og Verdens Ende 492-496
4. Saligheden og det evige Liv 496-500
5. Den evige Fordømmelse 500-502
Allersidst tillegges
En Morgen- og Aften-Psalme pag. 503-506

I det lidet Tillæg

befindes nogle Psalmer om

1. GUds Lof og Priis pag. 524-535
2. En Psalme mod den begyndte Landeplage 1745 535
3. Døden 537

I det allersidste Tillæg.

1. En Advents-Psalme pag. 540
2. En Jule-Psalme 542-545
3. Passions-Psalmer 645-549
4. Om Gelassenhed eller Hiertets Hengivenhed i GUds Villie 549-551
5. Om Bestandighed og Fremvext i Troen 551-555
6. Om det evige Liv og Salighed 555-559
7. En Beslutnings-Psalme 559

12
13