Brorson, Hans Adolph Uddrag fra O JEsu! GUds taalmodig lam,

Ja meer, med dig paa denne jord
Hver stund korsfæst at være,
Dog derhos ønsker, at jeg maa
Som lammet dertil taalig gaae.