Langebek, Jacob BREV TIL: Lidén, Johan Henrik FRA: Langebek, Jacob (1773-10-20)

20. Oktober 1773.
TIL JOHAN HENRIK LIDÉN 2.

Min Høistærede Herr Adjunct.

Ieg vidste aldrig, hvor ieg skulde finde Min Kiære Herre igien, førend ieg i Sommer af Herr Hilffeling fik høre, at Han for nærværende Tid opholder sig udi Linkøping. Men ieg beklager af Hiertet, at Min Vens Helbred intet indtil des havde forbedret sig 3. Det skulde derfor usigeligen glæde mig, at ieg noget snart blev underrettet om, at nogen god Forbedring paa Helsen siden var forefalden. Men om ikke saa er, da bør og kan ieg ikke andet end anvende de allerbeste og oprigtigste Ønsker derfor. Deres Erindring er mig endnu saa kiær, at ieg gierne saae Dem i den mest ønskelige baade Helbreds og Æmbeds Stand. Men vi ere alle under den gode Guds Haand, det er alene Ham, som læger og som ophielper os.

32*

s. 500Kiære Herr Adjunct, De har haft den Godhed for mig at forskaffe mig endeel Subscribenter paa mine Scriptores Rerum Danicarum, hvoraf nu l og 2den Tomer ere udkomne. Nu giver ieg mig den Frihed at tilsende Dem en Pakke, hvori er 1. Exemplar af første og 6. Exempl. af 2den Tome. Af disse behager De selv at beholde som en liden Foræring eet Exemplar af begge Tomer i Betragtning af vort Venskab og den gode Tieneste, De har beviist mig. De øvrige 5. Exemplarer af den anden Tome bliver til at sælge til Liebhavere, hvert Exemplarer for 3. Rigsdaler 3. Mark Dansk courant efter værende cours betalt. Af disse fem kunde Hr. Biskop Filenius 1 som har faaet og betalt den 1ste Tome, bekomme eet Exemplar, Herr Assessor Braad 2, som og har faaet og betalt den lste Tome, bekomme et andet: De 3de overblivende kunde samles med 3. Exemplarer af lste Tomen, som ere deponerede hos Herr Hilfeling i Norkøping 3, hvilke Herr Adjuncten kunde bevise mig den Tieneste at imod sit Beviis annamme til sig, for at overlade, for ovenmeldte Priis exemplaret, enten til Subscribenter eller andre Liebhabere. Det er mig berettet, at Hans Excellence Hr. Rigs Raad Høpken 4 opholder sig i Egnen af Norkøping, og som ieg finder Ham ibland mine Subscribenter, kunde maaskee et Exemplar af begge Tomer hos hannem afsettes. Men skulde Min Kiære Herre befinde sig i den Tilstand, at De ikke kan være over saadan Forretning, udbeder ieg mig af Dem det Venskab, at De overdrager commissionen til en anden brav Mand, som kan besørge den til min Fornøielse. Ieg s. 501skal ingenlunde findes enten Min Herre, eller hvem anden det forretter, utaknemlig. Pakken, som ieg har skrevet om, har ieg skikket over Malmø til Herr Cancelli Raad Lagerbring i Lund, og ombedet hannem befordre den til Linkøping ved nogen, som reiser op til Øster Gotland.

Min Compliment beder ieg ved Tilfælde at anmelde til Hr. Biskop Filenius, Hr. Lector Busser 1, og om ellers nogen forekommer, som kiender mig. Naar mit Verk bliver videre bekiendt i Sverige, gad ieg vel vidst, hvad Bifald det finder hos Lærde og Liebhavere, og om de har nogen Erindringer at giøre derved. Ieg farer nu fort med 3die Tomen, og haaber, om Gud giver Liv og Kræfter, at blive færdig dermed ved denne Tid om et Aar. Saasom de fleste Subscribenter holde sig op i Egnen af Stokholm og Upsala, saa sender ieg de fleste Exemplarer til Stokholm. Ieg har hidindtil været forlegen for en god Commissionair i bemeldte Hovedstad, men nu endelig ved en Vens Anviisning, kommen i Handel med en sikker og paalidelig Kiøbmand, som har paataget sig at incassere Pengene hos de Herrer Subscribenter. Det blev mig alt for fortredeligt, om ieg skulde lide noget kiendeligt Tab, da Verket er mig saa overmaade bekosteligt, og hver Tome kommer mig i alt ved 1300. Rigsdaler Dansk, hvortil længe i Plukkeviis skal samles.

Sluttelig bliver mit sidste Ønske som det første, at den gode Gud vil sette Dem i en fuldkommen Helbreds Stand, og længe derudi opholde Dem, Hvornæst ieg forsikrer om den oprigtige Hengivenhed, med hvilken ieg har den Ære stedse at fremleve

Min Høistærede Hr. Adjunct,
Deres tienstberedskyldigste
Ven og Tiener
I. Langebek.

Kiøbenhavn d. 20. Octob. 1773.