Langebek, Jacob BREV TIL: Frederik 5. FRA: Langebek, Jacob (1755-08-21)

21. August 1755.
[TIL KONGEN.] 3

Det kan ikke negtes, at jo Monsieur Abildgard 4 ved den idelige Øvelse, han i nogle Aar og fornemlig paa den s. 223med mig efter naadigst Befaling aflagte Reise haver haft, har giort sig færdig i at tegne Diplomata, Sigilla, Monumenta, og deslige, som oplyser og pryder Fædernelandets Historie, Saa at han, i fald det allernaadigst maatte behage Hans Kongl. Maiestet en Archiv-Tegnemester at beskikke, kunde dertil være vel skikket.

I sig selv var det ogsaa ikke mindre nyttigt end fornødent, at man fik efterhaanden afridset den Mængde af gamle Sigiller og andre Alderdoms Stykker, som endnu baade her og i provincerne findes, før de aldeles enten i Støv bortfalde, eller paa anden Maade forkomme. En saadan Tegnemester holdes ved det Kongelige Antiquitets Archiv udi Stokholm, som for sligt Arbeid, ikke uden Nytte, bliver lønet af publico.

Det er saa, at omendskiønt Monsieur Abildgaard tilbyder sin Tienest uden Løn for nærværende Tid, kan man dog ikke forlange meget Arbeid af ham for intet, siden han haver Hustru og Børn, som han med sine Hænder maae fortiene Føden og Underholdning til 1: Men saa blev der, Tid efter anden, dog noget udrettet, og man havde altid en vis Tegnemester, som kunde, naar behøvedes, forfærdige, hvad hannem blev forelagt, og hvad ikke enhver anden var i Stand til.

Og som Monsieur Abildgaard byder til, at ville i Fremtiden, naar han til noget Levebrød her i Staden blev forhiulpen, stedse gaae til haande med at tegne, hvad som enten ved det Diplomatiske Verk eller i Archivet maatte forefalde, understaaer ieg mig saa meget mere denne hans Ansøgning allerunderdanigst at recommendere.

I. Langebek.

Kiøbenhavn den 21. Augusti 1755.

Under 12. Sept. 1755 fik Abildgaard kgl. Bestalling som „Tegne mester ved Vores Geheime Archiv“.