Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1738-11-29)

29. November 1738.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høygunstige Herre!

Ieg erholdt rigtig D. Vs sidste gunstige Skrivelse af 27. Nov. og har siden talt med Mr. Lünow 1 som ieg ikke kunde formaae til at overlade 200 exemplarer ringere end 20 [Rdlr.]. Altsaa bliver der vel intet Kiøbmandskab af, førend D. V. selv kommer her ind i Staden.

Bogbinderen har allerede faaet fat paa D. Vs exemplarer, og lover at skaffe dem som snarest færdig: Men siger, at han ikke kand staae ved, at giøre dem ringere end for omskrevne Priis, eftersom der baade gaaer endeel Guld til, og den beste corduan er dyre, og af eet Skind kand kuns blive 4. bind. Men han lover at giøre dem i alle Maader forsvarlige, og vil ikke forlange meere for de 5. allerbeste end for de andre, som og skal i corduan.

Siden ieg iust nu erindrer det, saa var der forleden en god Ven, som meddeelte mig dette Epigramma:

Borrichii sic alma domus, sic fama virebit,
Qualiter heic ipso in marmore grana virent.

Marmora carpit edax furtivo dente vetustas,
Vidimus in gelido marmore grana mori.

Marmora sic pereunt, perierunt marcida grana,
Florida Borrichii fama perennis erit.

Dette skal være giort efter Ildebranden af en Student Ambrosius Stub, og det i Anledning af et andet Epigramma, s. 4som D. V. skal have skrevet over et Korn, som voxte op i Muren af det afbrændte Collegio Borrichiano 1.Om D. V. har giort saadant et Epigramma, ønskede ieg gierne at vide, og om saa er, beder ieg ydmygst, at D. V. er saa gunstig at meddele mig et udskrift deraf. Forbliver i øvrigt med største ærbødighed

1*

Høygunstige Herres
Underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. d. 29. Nov. 1738.