Langebek, Jacob BREV TIL: Rostgaard, Frederik FRA: Langebek, Jacob (1743-07-22)

22. Juli 1743.
TIL FREDERIK ROSTGAARD.

Høigunstige Herre!

Jeg har rigtigen i dag bekommet D. V.s gunstige Skrivelse, tillige med 10 Rdlr. til Udgifter, samt en LotteriSeddel, og et summarisk Register over det røde Exemplar s. 76af det Danske Lexicon, for hvilket sidste ieg hierteligen takker, og ønsker ey alene med D. V., at den omskrevne Grav 1 maa faae Tid at tørres, men endogsaa at den maae blive saa gammel, at den skal behøve ny reparation, inden den skal giøre sin første tieneste, og det fornemmeligen for publici skyld, som spaaer sig meget godt af den sammes sildige brug. Men vilde derhos ønske, at saa stort et Verk, som det Danske Lexicon er, kunde komme under flere, end eens, Hænder; thi visseligen det er et Arbeid, som er større end for eet Menneske, helst for den, der samler paa Aarene, og seer de fleste sine Ievnlige og langt yngre Bekiendte til gode Æmbeder befordrede, og selv dagligen maae tænke paa at tiene sit Fæderneland i andre ting, hvorved man kand have det til Livets Ophold nødtørftige Levebrød. Ieg gruer, naar ieg seer det tilsendte Register, at det er neppe den fierde Deel af Lexicon, som endnu er færdig. Gud give saasandt, der maatte findes tre, som vilde hver giøre saa meget derved, som ieg efter min ringe Evne og Skyldighed har giort, som ieg af Hiertet gierne vilde unde dennem Belønningen, og den Tak og Ære, som publicum vilde blive alle dem skyldig, der har hiulpet til at berige sit Fæderneland med saa anseeligt et Liggendefæ; Thi ieg mistviler nu gandske om mig selv, at ieg bliver een af dem, som sidst skal legge Haand paa denne Plov, med mindre Gud vil giøre min Skiebne saa god, at ieg maae blive fastsat her i Staden, da den hidindtil udviste Flid og Villie ingenlunde skulle aflade, men meget mere forøges, opmuntres og bestyrkes. Det maae derom være nok skrevet. — —

Ieg har endnu ikke hørt, hvorledes Parterne ere tilfreds med Dommen i den store Sag 2; Formodeligen er Fruentimmeret nok ikke vel fornøiet dermed: Men paa den anden Side har man baade i Byen og uden for holdt store Glædskaber s. 77og uddrukket triumph-Skaaler, snart med samme Appetit, som i Engelland over Slaget ved Aschaffenburg. Greve Tessin 1 kom her til Byen i Aftes Kl. 8 og logerer hos Toujon 2, havende to Skildvagter for Porten, Gud give hans Ærende var oprigtig godt for os Danske. I Fredags havde den unge Daneskiold Brøllup paa Sillerød 3, som gik af i al Stilhed, og vare slet ingen fremmede dertil budne.

Forbliver med Ærbødighed
Høigunstige Herres
underdanige tiener
I. Langebek.

Khvn. Mandags Aften d. 22. Iulii 1743.